Motstridende interesser for vannet i Foldsjøen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) inviterer til informasjonsmøte og befaring angående søknad om kraftverk.

NVE inviterer til informasjonsmøte og befaring ved Foldsjøen før det tas endelig beslutning om Meråker Bruk får innvilget sin søknad om å bygge kraftverk ved utløpet av sjøen. Foto: Magnar Sneisen 

Nyheter

Det er NVE som skal ta den endelige beslutningen om Meråker Bruk skal få bygge kraftverk i vassdraget Homla ved utløpet av Foldsjøen. For å gjøre seg kjent med området vil NVE gjennomføre en befaring, og samtidig arrangere et åpent informasjonsmøte der søker og berørte parter får mulighet til å stille spørsmål og kommentere uttalelsene som er kommet inn etter at saken har vært ute på offentlig høring.

Informasjonsmøtet holdes i Mostadmark samfunnshus onsdag 11. oktober fra klokka 08.30.

Friluftsområde og rekreasjon

Da kommunestyret i Malvik behandlet saken vedtok et klart flertall av representantene en høringsuttalelse som sier at det ikke er ønskelig med inngrep i det vernede vassdraget.

Saksordfører for de rødgrønne partiene (Ap, SV, Sp, MDG), Anne S. Mostervik (Ap), pekte på behovet for å ta vare på de attraktive friluftsområdene i Malvik som hovedargument for å si nei til Meråker Brugs søknad om å få bygge minikraftverk i Homla-vassdraget.

–Foldsjøen spiller en viktig rolle som friluftsområde til rekreasjon ikke bare for innbyggerne i Malvik kommune, men for hele regionen, mente Mostervik. Hun pekte spesielt på punkt tre i innstillingen fra formannskapet.

Der heter det at saken er for dårlig utredet og at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bør kreve at de ulike interessentene i området bør går inn i en samarbeidsprosess for å avklare muligheter, vilkår og avbøtende tiltak som kan sikre en positiv utvikling for Mostadmark, Foldsjøen og Homlavassdraget. Og at resultater fra en slikt samarbeid legges til grunn i den videre konsesjonsbehandlingen.

Vanskelig sak

Høyres Anders Frost Nordhaug mente det er en vanskelig sak der grunneieres rettigheter og fellesskapet interesser står mot hverandre.

–Først av alt, dette er en vanskelig sak. På den ene side er det en grunneiers rett til å disponere og bestemme over sin eiendom. På den annen side er det naboer, det offentlige og andre interessenter, som har sine ønsker og krav. Alle disse hensyn går ikke alltid like godt overens, sa Anders Frost Nordhaug, som minnet om at det ikke er kommunestyret, men NVE som skal si ja eller nei til søknaden om å få bygge et minikraftverk.

–Dersom NVE følger Malvik kommune, og avslår Meraker Brug sin søknad om minikraftverk, kan det være at Malvik kommune kan bli sittende med et vedlikeholdsansvar på demningen til rundt 300.000 kroner årlig. Det ansvaret er vi i Malvik Høyre beredt på å ta, ved å ta det med i budsjettet og ved å få det inn ved rullering av økonomiplanen, sa Anders Frost Nordhaug.