Enige om løsning på tømmer-krangel

Punktum nærmer seg i lang strid på Saksvik.

Løsning på den langvarige striden om hva som skal skje med det gamle tømmeret i hovedhuset på gården Saksvik Øvre.  Foto: Trond Nøstberg

Nyheter

Eier og utbygger Karl Ove Bjørnstad og Malvik kommunen skal være enige om en løsning av tømmerfloken på gården Saksvik Øvre.

Gapahuker

For å få avklart hva som kan gjenbrukes av tømmeret i den gamle gårdsbygningen skal representanter fra kommunen eller statsallmenningen plukke ut og merke brukbare tømmerstokker. Disse er tenkt brukt til å bygge gapahuker ulike steder i statsallmenningen i Malvikmarka.

Bekoster frakt

Karl Ove Bjørnstad har sagt seg villig til å bekoste frakt av det aktuelle tømmeret til tre påviste lagrinssteder langs bilvei i marka.

Bjørnstad forventer at politikerne i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging anbefaler administrasjonen i kommunen å godkjenne søknaden om dispensasjon fra kravene om at hele bygningen skal merkes og tas vare på. De nye punktene innarbeides i vedtaket slik at Bjørnstads klage på tidligere vedtak kan trekkes og saken avsluttes.