Smiskaret Vel etterlyser trafikksikkerhetstiltak

Smiskaret Vel ønsker at Malvik kommune sikrer myke trafikanter

Velforeningen har merket med rødt de områdene vi mener er mest risikofylt, men vil gjerne ha en full gjennomgang av alle veiene. 

Nyheter

Hilde Engelien-Lopes skriver i et brev til kommunen at de mener at kommunen må gjøre noe med trafikksikkerheten.

– Smiskaret er et boligområde med mange barnefamilier, med ca. 180 boenheter. Hovedinnfartsveien i Smiskaret, er en belastet vei. Dette skyldes en kombinasjon av flere forhold; mange biler, steder/svinger med dårlig sikt, biler med høy fart kombinert med lite trafikksikrende tiltak og myke trafikanter. Blant annet steder uten fortau og ingen sikringstiltak i krysning av veier, skriver Engelien-Lopes.

Velforeningen ønsker at kommunen gjør tre ting.

– At det blir gjennomført fartsmålinger for å dokumentere fart, for å få til gode fartsreduserende tiltak. Gjennomgang av veien med fokus på de stedene som oppleves som risikofylte. Øke trafikksikkerheten for myke trafikanter, spesielt for barna, slik at det blir trygt å ferdes i området, samt at det blir en sikker skolevei gjennom flere trafikksikrende tiltak, slik som fortau, gangfelt/forhøyet gangfelt, skilting, flere fartshumper, skriver Hilde Engelien-Lopes i brevet.

De har merket på et kart som viser veien, hvor de har merket med rødt de områdene de mener er mest risikofylt, men ønsker en full gjennomgang av alle veiene.