Malvik kommunes sentrumsplan:

«Er boliger viktigere enn matjord?»

– Det er på høy tid at spørsmålene bringes inn i debatten, skriver Bladet i denne lederen.

Fylkesmannen har flere innsigelser til områdeplanen som beskriver utbyggingen og fortettingen av Vikhammer sentrum.  Foto: Skibnes arkitekter / Sebo boliger AS (illustrasjon)

Nyheter

Fylkesmannen i Trøndelag, Frank Jenssen, har levert en høringsuttalelse til Malvik kommunes sentrumsplan for Vikhammer, der nasjonale føringer for jordvern presiseres. Han stiller spørsmål om behovet for nye boliger er så stort at det forsvarer nedbygging av så store areal med matjord. De spørsmålene er det høy tid bringes inn i debatten.

Sentrumsplanen for Vikhammer skal legge føringer for hvordan tettstedet skal utvikles de neste tiårene. Da må alle sider av utbyggingen opp på bordet og være gjenstand for offentlig debatt. Det kan ikke være slik at utviklingen skal gå sin gang, uten en grundig vurdering av hva som menes med fortetting, hvilke byggehøyder som ønskes og hvor mye av knappe landbruksarealer som skal tillates bygd ned og lagt under asfalt.

Nå er det nasjonale og regionale føringer for utbygging som legges til grunn for utbygging av tettsteder, som Hommelvik og Vikhammer. Der legges det opp til at ny boligbygging skal skje samlet for å redusere behovet for kjøring med privatbil. Men et velfungerende sentrum trenger også handel, private og offentlig tjenester – og ikke minst et kollektivtilbud folk ser seg tjent med å benytte.

På Vikhammer har grunneiere blitt overkjørt og tvunget til å avgi landbruksareal til offentlig formål. Det startet allerede tidlig på 80-tallet og ble bekreftet i 2011 da Vikhammer ble definert som ett av tre sentrumsområder i Malvik kommune. Gårdbrukere som selv har et ønske om å drive matproduksjon har fått klar beskjed om at matjorda må vike for storsamfunnets behov for nye boliger.

Nå sier fylkesmannen derimot at det ikke uten videre er slik at nye boliger er viktigere enn matproduksjon, og at behovet må vurderes grundig før kornåkrene bygges ned. Det er et viktig signal fra den nye fylkesmannen. Tidligere fylkesmenn har ikke vært like flinke til å lytte til egne fagfolk som sa nei til de omstridte utbyggingene av boliger i Trondheim, og som ikke ville tillate kyllingfabrikk på matjord i Orkanger.

I Malvik venter nå grunneiere, politikere og administrasjonen spent på fylkesmannens høringssvar i arealplanen. Der handler det om kommunen skal åpne for travbane på Leistad, og om det skal tillates mindre og større boligutbygginger utenfor de definerte sentrumsområdene. Med fylkesmannens svar på sentrumsplanen for Vikhammer er det naturlig å forvente innsigelser mot de planlagte utbyggingene på Leistad og på Midtsand. Flere av de mindre utbyggingsprosjektene som er spilt inn i arealplanen må også forvente at fylkesmannen stiller noen kritiske spørsmål.