Fraråder toalett ved Stavsjøen

Mattilsynet fraråder klart at det settes opp et kommunalt toalettbygg.

Rådmannen i Malvik bruker toalettbygget i Håmmårsbukta i Stjørdal som illustrasjon til et toalett ved Stavsjøen på Sveberg.   Foto: Malvik kommune

Nyheter

Det er etter en helhetsvurdering at Mattilsynet konkluderer med at det planlagte kommunale toalettbygget ved Abrahallen og Stavsjøen ikke bør bygges.

I konklusjonen skriver Mattilsynet at hensynet til drikkevann, og så lenge Stavsjøen inngår i kommunens drikkevannsforsyning, er vurderingen en klar fraråding av at det settes opp et toalettbygg slik det planlegges.

Mattilsynet peker på at det alltid vil være en teoretisk risiko for at det kan oppstå forurensing fra toalettet, ved lekkasje eller uhell ved tømming.

– Siden dette er innenfor nedslagsfeltet for drikkevannskilde, vi eventuell forurensing være svært uheldig, skriver Mattilsynet, som ser at det planlagte toalettet med tett tank, og system for overvåking av fyllingsgrad, bidrar i betydelig grad til å redusere faren for forurensing.

Mattilsynet er også opptatt av at et offentlig toalett innebærer aktiv tilrettelegging og stimulering for ferdsel i området. Dette mener Mattilsynet kan gi vesentlig økt fare for forurensing til drikkevannskilden.

I sitt brev anbefaler Mattilsynet at kommunen etablerer en annen ordning for å sikre leveringssikkerhet for drikkevann, og at Malvik kommune tar Stavsjøen ut av drikkevannsforsyningen som reservevannkilde. Dersom dette gjennomføres har ikke Mattilsynet noen innvending mot at det settes opp et offentlig toalett i området ved Stavsjøen.