«Det vil alltid være ulike syn rundt fortetting inne i boligområder»

Naboer reagerer på byggeplaner på Saksvik – les lørdagens leder.

Randi Utstrand, Peter Svensson og Jakob Krogstrud er kritisk til byggehøyden på de nye boligene på Saksvik.   Foto: Anders Fossum

Nyheter

Det er ikke overraskende at naboer reagerer på byggeplaner der etablerte boligområder utfordres med fortetting både i høyde, bredde og langs det lokale veinettet. Slik er det også for et byggeprosjekt i Lassvebergvegen på Nedre Saksvik. Der samles store og små i protest mot det de oppfatter som fare for trafikksikkerheten langs smale veier dersom byggeprosjektet får grønt lys ved andre gangs politisk behandling.

Samme type reaksjoner får de fleste større boligutbyggingene som kommer for tett på, og som legger opp til fortetting i bredde og høyde. Det er rett og slett ikke samsvar mellom det de kommunale saksbehandlerne mener må kunne godkjennes innenfor regelverket i plan- og bygningsloven – og det naboene oppfatter som en grei eplehagefortetting. Blant politikerne er det også ulikt syn på hva som kan godtas og hvilke bygg som sprenger rammene.


Naboopprør mot utbyggingsplaner:

– Hvem tar ansvar dersom det oppstår en ulykke?

Beboerne på Saksvik er provoserte og føler seg overkjørt av kommunen.

 

Nå har utbyggere og naboer i Malvik også stiftet bekjentskap med det mer moderne begrepet kollektivknutepunkt. Da åpnes det for å bygge høyere og tettere enn det som har vært tradisjonen nær jernbane og busstrasé. For å stimulere til at flere reiser kollektivt er det om å gjøre å få flest mulig boliger så tett på holdeplassene som mulig. Der må det være lov å stille spørsmål om utbyggingen planlegges for å ivareta gode bokvaliteter, eller er det antallet passasjerer som avgjør hvor tett og høyt det kan bygges.

Bladet har tidligere tatt til orde for en mer omfattende høring av de konkrete byggeplanene som er til behandling i Malvik kommune. Det er uten tvil stort behov for å snakke sammen for å avklare hvordan etablerte og nye boligområder skal utvikles på en god og effektiv måte. De som allerede er etablert i et område må få lov til å si sin mening og bli lyttet til før det gjøres vedtak om byggeprosjekt som vil påvirke hele nabolaget. Ikke minst der det vil være store utfordringer med økt trafikk og fare for sikkerheten langs de mindre lokale veiene – hvor barn og voksne må kunne ha krav om å ferdes trygt.

Nå vil det nok ikke være slik at dialog vil fjerne all uenighet. Det vil alltid være ulike syn rundt fortetting inne i boligområder. Men alle protestene og klagene som kommer inn er klare varsler om at fortetting ikke er uproblematisk, og bør møtes med bedre informasjon om hva som kan forventes når målet er at kommunens innbyggertall skal økes kraftig. Flere mindre, lokale høringer med de som berøres direkte av et byggeprosjekt krever litt mer administrasjon, men vil være en god måte å imøtekomme naboenes behov for informasjon og dialog.