Viser veien framover for Meråker

Alt skal bli bedre i Meråker.

– Kommuneplanens samfunnsdel er en overordnet plan som skal være like aktuell om ti år, sier samfunnsplanlegger Per-Anders Robertsen i Meråker kommune.  Foto: Ivar Værnesbranden

Nyheter

Meråker skal være «fjellbygda det er godt å bo i», og den skal være «en attraktiv kommune for næringslivet». Barn og unge skal ha trygge og gode oppvekstvilkår, kommunen skal ha god folkehelse, og den skal sikre innbyggerne et godt og stabilt velferdstilbud og være en attraktiv arbeidsgiver.

Jo, framtidige politikere og byråkrater har utvilsomt noe å strekke seg etter om dette blir det endelige resultatet.

Satsingsområder

Det handler kort sagt om kommuneplanens samfunnsdel. Et forslag som nå er lagt ut på høring, har blinket ut fem områder som Meråker skal satse spesielt på i årene framover.

Det handler om å skape bolyst, om å utvikle næringslivet, om gode oppvekstvilkår, om god folkehelse og lave klimautslipp, og om å skape gode og stabile velferdstilbud for kommunens innbyggere.

Det skal i det hele tatt være trygt, godt og attraktivt å bo, arbeide og vokse opp i Meråker, er målet med planen.

Honnørord

– Mange positive honnørord som det er vanskelig å være uenig i?

–Jo. Den sier for eksempel ikke noe konkret om hvilke utfordringer barn og unge eller næringslivet står overfor. En slik plan skal ses som en overordnet plan som skal gjelde for lang tid framover. Den skal være aktuell også om ti år, sier Per-Anders Robertsen.

Som samfunnsplanlegger i Meråker kommune er det han som først og fremst har utarbeidet kommuneplanens samfunnsdel.

Viktig verktøy

Ifølge Robertsen vil kommuneplanens samfunnsdel være et viktig verktøy for kommunens ledelse i arbeidet med å stake ut i hvilken retning man ønsker at Meråker skal utvikle seg. Den sier også noe om hvilke områder kommunen skal prioritere og satse på.

–Dette er en overordnet plan som sier noe om hvilke områder kommunens kal vie oppmerksomhet. Derfor er det viktig at kommunens administrative og politiske ledelse kjenner dokumentet og bruker det, særlig i arbeidet med budsjett og økonomiplan, sier Robertsen.

Innspill og forslag

Nå er planen lagt ut på høring, slik at alle som vil, kan mene noe om den. Det er fullt mulig å komme med innspill og kommentarer.

–Om man har synspunkter til planen, er det enkleste å sende en e-post til kommunen og vise til et eller flere punkt i planen som man mener er bra, som kan bli bedre, eller som man er uenig i. Det blir også tre folkemøter der det er fullt mulig å komme og gi uttrykk for sin mening, sier Robertsen. Han håper på gode forslag og innspill slik at man kan få gjort endringer i planen før den går til sluttbehandling.

Folkemøter

Det er lagt opp til tre folkemøter. Allerede på tirsdag og onsdag i neste uke inviterer kommunen til folkemøter på Stordalen og i Gudå, mens man må vente til 26 februar, etter vinterferien, på det siste folkemøtet, som finner sted på Meråker samfunnshus.

Fristen for å komme mer innspill, merknader, forslag eller kommentarer til planen er satt til 18. mars. Så skal alle innspillene bearbeides, før det endelige forslaget blir lagt fram for formannskapet torsdag 4, april.

Mandag 29. april blir blir kommuneplanens samfunnsdel behandlet i kommunestyret. Da blir det satt punktum.