Godt årsresultat for Malvik kommune

Økonomien er friskmeldt.

Økonomisjef Einar Spjøtvoll kan legge frem et regnskap for fjoråret med svært positivt resultat.  Foto: Trond Nøstberg

Nyheter

Regnskapet for fjoråret bekrefter at økonomien i Malvik kommune er friskmeldt, og under god kontroll. Netto driftsresultat endte på 24 millioner kroner, noe som utgjør 2,4 prosent av driftsinntektene.

Det er i løpet av året brukt 1,9 millioner mindre enn budsjettert, og god skatteinngang gjør at regnskapet kan gjøres opp med et svært positivt resultat.

Driften i balanse

– Driften går stort sett i balanse. Mindreforbruket på 1,9 millioner henger sammen med at lønnsveksten ble lavere enn budsjettert, og de midlene som var avsatt til å kompensere for økte lønnsutgifter ble ikke benyttet, sier økonomisjef Einar Spjøtvoll.

Skatteinngangen økte i fjor med åtte prosent, og endte på 397,6 millioner kroner.

– Dette var betydelig sterkere vekst enn for resten av kommunene, som hadde 3,8 prosent økning. For Malvik ble skatteinngangen 12,7 millioner høyere enn det vi hadde budsjettert med. For eiendomsskatten og rammetilskuddet fra staten ble om lag som forventet i budsjettet, sier Spjøtvoll.

– Hva som er årsaken til den positive veksten i skatteinntekter er det vanskelig å peke konkret på, men økt sysselsetting kan være noe av årsaken, sier Spjøtvoll.

Penger på bok

Kommunen hadde ved årsskiftet 68 millioner kroner på disposisjonsfond, en reserve som for noen år siden var brukt opp for å dekke opp for underskudd på driften.

De største investeringene for kommunen i fjor var nye Hommelvik ungdomsskole med 45 millioner, nytt avløpsanlegg i Hommelvik med 40 millioner. Fornying av vei, fortau, vann og avløp i Dalabakkan og Snurruvegen ble belastet med 22 millioner i fjor. I Svebergmarka er det investert 20 millioner i vei, vann og avløp for å legge til rette for nye boligtomter. Der ble det i fjor solgt tomter for 11 millioner.

Økt gjeld

– Det ble i løpet av fjoråret investert for 197 millioner kroner, og kommunens gjeld har økt med 145 millioner. Startlån til boligkjøpere som trenger hjelp til å skaffe sin første bolig utgjør 17 millioner av gjelden, mens lån som betales av gebyr på vann og avløp utgjør 34 millioner. Samlet har kommunen gjeld på 1,6 milliarder kroner, der startlån utgjør 0,37 milliarder, sier økonomisjefen.