«Barn som ikke får tidlig hjelp, vil trolig trenge mer omfattende bistand senere i livet»

– Nå er Grunnskoleteamet avviklet, og vi ser på nytt at barn som strever og familiene deres ikke får den raske hjelpen de sårt trenger, skriver SVs Anja Ristad i dette debattinnlegget.

Anja Ristad har ikke gitt opp å få grunnskoleteamet på plass igjen i Stjørdal.   Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Under formannskapets økonomiseminar i slutten av mars kom leder av etat oppvekst blant annet med følgende ønsker for veien videre: «Vi må bygge lag rundt de barna som strever og familiene deres» og «Vi må styrke det tverrfaglige samarbeidet». SV ser med bekymring på disse uttalelsene; vår frykt for hva som ville skje om Grunnskoleteamet ble avviklet ser ut til å stemme. Dette teamet skulle gjennom sin koordinerende rolle nettopp bygge lag rundt de mest sårbare av kommunens barn og sørge for at kommunens enheter og hjelpetilbud samarbeidet til det beste for barnet og familien. Dette var et tiltak enhver annerledeskommune burde vært stolt av. Nå er Grunnskoleteamet avviklet, og vi ser på nytt at barn som strever og familiene deres ikke får den raske hjelpen de sårt trenger.

Stjørdal SV har blitt kontaktet av både foresatte og av ansatte i kommunen, som har ytret stor misnøye med at dette lavterskeltilbudet har forsvunnet. Ansatte sier at det nå tar mye lengre tid å iverksette ulike tiltak rundt barna de er bekymret for, noe som ofte fører til en rask forverring av situasjonen. Foresatte forteller om barn som i deres øyne ikke lenger får den hjelpen de trenger og var i gang med å få. Dette skjer i annerledeskommunen Stjørdal.

Under behandlingen av saken om Grunnskoleteamet i fjor ble det sagt, fra kommunestyrets talerstol, at «PPT skal ta over Grunnskoleteamets oppgaver». Dette ser ikke ut til å ha skjedd, noe som ikke er overraskende da PPT er i gang med en omfattende omorganisering og har hendene mer enn fulle med sine allerede eksisterende oppgaver, noe også det høye fraværet hos PPTs medarbeidere trolig viser (5,8 prosent korttidsfravær, 11,1 prosent langtidsfravær. Til sammen 16,9 prosent, ifølge siste økonomirapportering til formannskapet). Spesielt korttidsfraværet er bekymringsfullt, da det skiller seg ut i negativ retning i forhold til kommunens øvrige etater. PPT gjør en svært god jobb for kommunens barn, men er ikke et lavterskeltilbud med rask responstid, slik Grunnskoleteamet var.

Onsdag 10/4 tok SV på nytt denne saken opp i kommunestyret. Vi ønsket svar på følgende spørsmål:

  • Hva har skjedd med de sakene Grunnskoleteamet ikke hadde avsluttet da teamet ble avviklet?

  • Hvordan ivaretar nå kommunen behovet for rask hjelp på et lavterskelnivå i grunnskolen?

Svaret vi fikk var ikke betryggende. Etat oppvekst er nå i gang med en omdiskutert omorganisering, en omorganisering som ikke er politisk behandlet. Alle sakene Grunnskoleteamet jobbet med da det ble avviklet ble definert som «avsluttet», til tross for at arbeidet med en del av disse barna fikk en brå ende uten at saken var sluttført. Planen er at Grunnskoleteamets måter å jobbe på blir en del av etatens omorganisering – kanskje.

Men: Hva med barna i annerledeskommunen Stjørdal som sliter NÅ? Hva med barna som var i ferd med å få hjelp, men som nå på nytt faller mellom alle stoler? Hva med foresatte og ansatte som må se på at utfordrende situasjoner barn de bryr seg om befinner seg i forverrer seg, mens hjelpetiltakene lar vente på seg?

SV har gjentatte ganger tatt opp Grunnskoleteamet i kommunestyret. Sist under forrige kommunestyremøte. Vi opplever det som det har gått prestisje i denne saken. Ikke en eneste person fra posisjonspartiene deltok under ordskiftet. Dette har vi også observert under tidligere behandlinger av saken. Da vi fremdeles hadde mulighet til å redde teamet, ble det nedstemt med 20 mot 21 stemmer. Etter det kommunestyremøtet ble vår gruppeleder kontaktet av flere kommunestyrerepresentanter fra posisjonspartiene som uttalte at de var helt enige i at teamet burde få fortsette, men at de på grunn av partipisk og avtalen partiene imellom ikke hadde mulighet til å stemme etter egen overbevisning. Dette er trist.

Grunnskoleteamet, bestående av to svært kompetente personer, kostet kommunen i overkant av 1 million per år. Sosialøkonomisk var dette vel anvendte penger. Tidlig – og ikke minst rask! – innsats for barn som strever med å mestre skolen og hverdagen, kan spare samfunnet store beløp på sikt. Også i en annerledeskommune. Den tid Stjørdal kommune velger å avvikle tjenester som Grunnskoleteamet, som beviselig hjalp mange barn med å mestre skolen og livet, kan det ikke være overraskende om utbetalingene fra NAV fremdeles vil være høye og til og med økende på sikt. Det blir som å pisse buksa for å holde seg varm. Barn som ikke får tidlig hjelp, vil trolig trenge mer omfattende bistand senere i livet. Alt henger sammen med alt. Om vi ikke er villige til å bruke penger på tiltak som faktisk fungerer, er alle fagre ord fra posisjonspartiene om tidlig innsats fullstendig verdiløse.

Under forrige kommunestyremøte var vårt forslag til vedtak følgende: «Rådmannen bes legge fram en sak for kommunestyret der det kommer klart fram hvordan Grunnskoleteamets tidligere oppgaver skal bli ivaretatt innenfor kommunens øvrige tilbud». Dette forslaget ble nedstemt – 20/21. Til tross for at det tidligere ble lovet fra kommunestyrets talerstol at Grunnskoleteamets oppgaver skulle bli ivaretatt, er posisjonspartiene i kommunestyret i vår annerledeskommune ikke villig til å sjekke om dette faktisk stemmer.

Forstå det den som kan.

I SVs «annerledes annerledeskommune» handler denne saken om forebygging og tidlig innsats, om å ta vare på våre barn og om å gi rask hjelp utenom byråkratiske køer.

Stjørdal SV går til valg på å gjeninnsette Grunnskoleteamet.

Anja Ristad

gruppeleder for SV i kommunestyret