«Bygg Vikhammer ungdomsskole ved Malvikhallen, bevar gressbanen!»

Leder i Utdanningsforbundet på Vikhammer ungdomsskole, Øivind Aunøien, er klar i sin sak. De ønsker å bygge skolen på grusbanen og bevare gressbanen.   Foto: Anders Fossum

Nyheter

I kommunestyremøte 27.05 skal politikere vedta sentrumsplanen for Vikhammer. Fremdeles diskuteres plassering av ny Vikhammer ungdomsskole. Klubben ved skolen mener den beste plasseringen er på nåværende grusbane/parkeringsplass, nærmest mulig Malvikhallen.


 

Lærere på Vikhammer ungdomsskole har venta i snart 30 år på flytting fra brakkeskolen til nytt bygg. I valgkampen for fire år siden var alle politikere enige om å bygge ny ungdomsskole på Vikhammer i inneværende valgperiode. Men fremdeles er ikke tomtevalget avklart! Her mener vi at lærerne på skolen må bli lytta til. Klubben ved skolen mener at grusbanen/parkeringsplassen er den beste plasseringen. Hvis ungdomshuset rives, blir det muligheter for å utnytte også denne tomta og parkeringsplassen. Ny Vikhammer ungdomsskole må bygges nærmest mulig Malvikhallen!


 

I tomtevalget er det viktig at det tas hensyn til blant annet økonomi, arbeidsforhold, miljø og trafikale forhold. Hvis plasseringen av tomta blir på gressbanen, skal denne erstattes. Dette koster penger, penger som vi heller vil bruke på den nye skolen og til undervisning. Flytting av gressbanen til grusbanen, vil trolig gi dårligere uteforhold med mer skygge. Det er i uteområdet vi trenger sol og lys. Idrettsbanen er et verdifullt areal for kroppsøvinga ved skolene i området og idrettslaget, og den brukes mye. Området kan videreutvikles til flere aktiviteter, med klatreapparater og lignende. Gressbanen/friidrettsbanen må derfor bevares der den ligger nå.

Plasseringen av skolen på grusbanen/parkeringsplassen vil gi kort avstand til Malvikhallen. Det blir gode muligheter for økt bruk av hallen til fysisk aktivitet, også i friminutt. Nå har hallen blitt brukt i spisefriminutt, noe som har ført til mer aktivitet blant elevene. I de nye læreplanene vektlegges fysisk aktivitet enda mer.

I framtida kan vi forestille oss at det blir en forbindelse mellom Malvikhallen og skolen, slik at arealet kan nyttiggjøres enda mer. Med for eksempel en framtidig basishall mellom hallen og skolen, kan det bli enda tettere forbindelse, kanskje med en overgang. En overgang mellom skole og hall, vil gi muligheter for økt bruk av idrettsarealet i undervisningen.


 

Argumenter for at grusbanen er mindre egnet tomt fordi den i deler av året og deler av dagen ligger i skygge, er ikke et vektig argument. Skygge gir også mindre behov for solskjerming. Når elevene har uteaktiviteter, bør det være tilgjengelige områder med gode sol og lysforhold, som Vikhammerløkka, gressbanen og kunstgressbanen.

Plassering av skolen på Vikhammerløkka, mener vi ikke er hensiktsmessig. Det er omkring 300 elever som skal forflytte seg to ganger i uka til kroppsøvingstimer, fram og tilbake mellom Malvikhallen og skolen. Lærerne og elevene må bruke tida på undervisning, ikke forflytning. En plassering på for eksempel Vikhammerløkka, vil medføre lengre tid til å forflytte seg og trafikale utfordringer, samt at det blir uoversiktlig og sårbart for eventuelle mobbesituasjoner.


Malvik kommunes sentrumsplan:

«Er boliger viktigere enn matjord?»

– Det er på høy tid at spørsmålene bringes inn i debatten, skriver Bladet i denne lederen.

 

Lærere på Vikhammer ungdomsskole begynner å bli slitne av å vente på ny skole. Uthalingen med sentrumsplanen og dårlig kommeøkonomi, samt prioritering av andre prosjekter, gir lite tillit til politikerne. Det er vanskeligere å ta i bruk varierte og nye undervisningsformer, når lokalene er ei trang brakke. Nå må politikerne snarest bli enige om plassering av tomta og starte byggingen.

Nå er det vår tur!

Øivind Aunøien

Tillitsvalgt i Utdanningsforbundet Vikhammer ungdomsskole