«En dårlig tilrettelagt skolegang vil føre til at flere trenger kommunens hjelp i voksen alder»

Anja Ristad mener tidlig innsats er viktig for å få ned behovet for spesialundervisning i ungdomsskolen.   Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Onsdag 22.mai var Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner på besøk hos Halsen ungdomsskole. Bakgrunnen for besøket var at skolen ved oppstart av dette skoleåret kunne vise til en markant nedgang i enkeltvedtak/spesialundervisning.

I skoleåret 2014-2015 lå andelen på 18%, mens den i inneværende skoleår er helt nede på 3%. SV applauderer det gode arbeidet ansatte ved Halsen ungdomsskole gjør for elevene ved skolen. Vi støtter arbeidet for at andelen barn som trenger spesialundervisning i Stjørdalsskolen skal gå ned.


«Barn som ikke får tidlig hjelp, vil trolig trenge mer omfattende bistand senere i livet»

– Nå er Grunnskoleteamet avviklet, og vi ser på nytt at barn som strever og familiene deres ikke får den raske hjelpen de sårt trenger, skriver SVs Anja Ristad i dette debattinnlegget.

 

Likevel mener vi det er viktig også å se bak disse tallene, siden den markante nedgangen skjedde først i oppstarten av dette skoleåret.

Først litt om spesialundervisning: spesialundervisning er en lovfestet rett for elever som trenger det. For å motta spesialundervisning må elever bli henvist til og evaluert av PPT. For eksempel kan lærere som mener at en elev ikke greier å følge årstrinnets planer henvise. PPT kommer så med en tilrådning til skolen.


Vil ikke ha tunnelstein på Langøra

SV's Anja Ristad tar saken opp i kommunestyret torsdag kveld.

 

Denne tilrådningen sier blant annet noe om hvilke fag eller andre utfordringer eleven trenger ekstra hjelp til. Deretter har det vært opp til rektor å fatte enkeltvedtak og finne løsninger for spesialundervisning innenfor skolens gjeldende rammer og budsjett. Det vil si at skoler som har hatt en høy prosentandel elever med spesialundervining har hatt mindre økonomisk handlingsrom enn andre skoler. Spesialundervisning har foregått i klasse, gruppe eller alene med lærer, basert på PPTs tilrådning og rektors enkeltvedtak.

Stjørdal kommune er inne i en omstillingsprosess når det gjelder spesialundervisning. Halsen er førstemann ut av kommunens ungdomsskoler, neste skoleår skal også de andre skolene med. Omstillingsprosessen går blant annet ut på at kun elever med svært spesielle behov skal få vedtak om spesialundervisning. Resten av elevene som tidligere ville fått dette tilbudet, skal i stedet få tilrettelagt undervisning sammen med klassen sin.


Kjemper om topplass for SV

– For partiet er det et luksusproblem å ha to kandidater som ønsker topplassen, sier SV's Anja Ristad.

 

Ressurser som før ble brukt på spesialundervisning, skal brukes til å styrke lærertettheten i klassene. SV synes dette forsøket høres spennende ut, spesielt siden elever som tidligere mottok spesialundervisning i enda større grad enn før skal få undervisning sammen med klassen de tilhører. Dette vil blant annet føre til at disse elevene får en styrket tilhørighet til resten av elevgruppa.

Vi mener samtidig det er litt tidlig å erklære ordningen for en suksess allerede før ett år har gått og før evaluering. Ordfører Ivar Vigdenes var veldig tidlig ute; kun uker etter oppstart, sa han at Halsen ungdomsskoles nye ordning var svært vellykket.

Tidlig innsats er en av SVs hjertesaker. Vårt fokus handler imidlertid i stor grad om tiltak FØR elevene får behov for spesialundervisning. Innsatsen må settes inn så tidlig som mulig. Dess tidligere, dess bedre, både for barnet selv og kommunen. Helsestasjonen og barnehager melder at de allerede der kan se hvilke barn som kan få utfordringer i sitt skoleløp. Undersøkelser viser at de fleste av barna som får spesialundervisning på ungdomstrinnet i dag faller av allerede i 4.-5.klasse. SV mener derfor at tidlig innsats først og fremst må handle om arbeid i og ikke minst ressurser til barnehage og barneskole. Elever som kommer over kneika i barneskolen, vil i stor grad også takle ungdomsskole og videregående skole - uten behov for spesialundervisning.


Listetopp eller ingenting for Morten Harper

Det brygger opp til kamp om topplassen på SV–lista i Stjørdal foran høstens kommunevalg. Anja Ristad vil fortsette, men blir utfordret.

 

Stjørdal SV er spent på evalueringen av den nye ordningen for elever som tidligere ville mottatt spesialundervisning. Så lenge ordningen ikke fører til mindre ressurser til kommunens skoler og barnehager, er vi positive til forsøket. Det borgerlige flertallet i kommunestyret har vedtatt at andelen elever som mottar spesialundervisning skal ned. Enkelte av disse politikerne har tidligere uttalt at de synes vi bruker alt for mye penger på spesialundervisning, og at kommunen bør kunnes spare inn penger på dette feltet. Det stemmer at Stjørdal har hatt mange elever som mottar spesialundervisning, spesielt i ungdomsskolen, når vi sammenligner med andre kommuner. En mulig årsak er at vi har brukt svært lite ressurser på tidlig innsats i barnehage og barneskole. SV krysser fingrene for at den nye ordningen fører til at kommunens skoler får bruke sine tilmålte ressurser der de selv mener det trengs mest, og at den nye ordningen ikke vil fungere som en sparekniv for kommunen. Strammer vi inn barnehage- og skolebudsjettene i enda større grad enn i dag, vil vi trolig oppleve at utbetalingene fra NAV vil øke på sikt. En god skolegang varer hele livet, en dårlig tilrettelagt skolegang vil trolig føre til at flere trenger kommunens hjelp i voksen alder.

Målet vårt er det samme som de andre partienes: mindre spesialundervisning. Men; dette målet oppnås ikke reelt om andelen spesialundervisning kun kuttes med et pennestrøk. Vi må sikre at elever som trenger det får den tilrettelagte undervisningen de har krav på. SV mener veien å gå er systematisk arbeid i og tilføring av ressurser til barnehage og barneskole. Slik skaper vi skolevinnere.

Anja Ristad

gruppeleder for Stjørdal SV - og lærer med 19 års erfaring i Stjørdalsskolen.