«Oppslagene de siste ukene er sørgelig lesning»

Toril Sandvik mener kommunen må vi sørge for at ansatte får en arbeidshverdag preget av åpenhet og tillit, og ikke gå gråtende hjem fra jobb.»  Foto: Bjørn Fuldseth

Nyheter

Stjørdal driver godt i omsorg, sies det. Vi har noen av de billigste omsorgstjenestene i landet. Det er ingen i Stjørdal kommune som venter på langtidsplass, og det er «bare» 10 som venter på korttidsplass.

Likevel er oppslagene i Bladet de siste ukene sørgelig lesning.


 

Og det er med sorg å melde at vi ikke blir overrasket. På gjentatte oppfordringer fra brukere, pårørende og ansatte har vi i Arbeiderpartiet blitt oppfordret til å sette kvalitet på dagsordenen.

Vi har i kommunestyret etterspurt innhold og livskvalitet for beboere i og utenfor bosenter. Vi har i flere år, i ulike fora, etterspurt avvikssystem.

Det er også sørgelig at de berørte ikke selv ønsker å fremme disse oppfordringene. Årsakene er ulike, men det er ikke et godt tegn at vi mangler denne åpenheten i vår kommune.


 

Ved alle anledninger påpekes hvor effektivt og billig vi driver omsorg i Stjørdal. Statlig finansiering av omsorgstjenester, bedre kjent som SIO, er en gullgruve. Målsettingen med SIO er økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning av tjenester til innbyggerne. Dette skal gjøres gjennom to fokusområder; det skal tilbys tjenester som er individuelt tilpasset ut fra den enkeltes behov og brukermedvirkning satt i system.

I Stjørdal har Statlig finansiering av omsorgstjenester blitt til Statlig finansiering av omsorgsbygg. De pengene vi «sparer» på omsorgstjenester settes av til finansiering av nytt helsehus og nye omsorgsboliger på Fosslia. Dette er BRA! Uten «SIO- midlene» har ikke Stjørdal kommune økonomi til å bygge disse husene.

Men det er med bekymring vi mottar tilbakemeldinger fra ansatte.


 

Nå vil omsorgssjefen endelig se på grunnbemanningen. Her må det tas høyde for at ulike brukergrupper har ulike behov. Friske mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, har ikke samme behov som syke eldre.

Det er også positivt at det jobbes med å få et avvikssystem på plass, selv om vi synes det tar tid. Avvikssystem er et viktig verktøy for forbedring og utvikling av tjenester.

Vi tror at omsorgen i Stjørdal er god. Takket være pliktoppfyllende og dyktige ansatte som gjør så godt de kan. Ingen av brukerne eller pårørende har noe å utsette på jobben de ansatte gjør. De peker på deler av jobben det ikke er rom for å gjøre.

Hvor god omsorgen er, kan vel bare tjenestemottakerne definere, og ikke politikerne eller ansatte.

Nå må vi sørge for at ansatte får en arbeidshverdag preget av åpenhet og tillit, og ikke gå gråtende hjem fra jobb.

Stjørdal kommune må være en arbeidsplass ansatte søker seg til, ikke flykter fra.

Mitt ønske, som avtroppende folkevalgt, er at dette ikke bare blir et tema i valgkampen. Kvalitet på alle områder må være fokus hele tiden.

Jeg ønsker folkevalgte, ansatte, tillitsvalgte og administrasjon lykke til med videre arbeid og samarbeid.

Og selvfølgelig med innbyggere og tjenestemottakerne på laget!

Toril Sandvik

AP