Debatt:

«Ønsker at ny Hegra barneskole fjernes fra den politiske skrytelista ved dette valget»

Rektor ved Hegra barneskole mener at nyskolen ikke hører hjemme på den politiske skrytelista til posisjonspartiene i kommunen.   Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Skolene i Hegra – svar til Siv Sætran, Senterpartiet.

I sitt innlegg i Bladet 15. juni har Senterpartiets Siv Sætran en gjennomgang av skolepolitiske hendelser de siste 4 årene i kommunen. I dette innlegget opplever jeg at fakta som er viktige for å forstå saken utelates, og det er en virkelighetsbeskrivelse som det er vanskelig å kjenne seg igjen i. Jeg vil ikke bli tatt til inntekt for noe partipolitisk syn i det jeg skriver her. Dette er snarere en fakta-beskrivelse ut fra det jeg som rektor ved Hegra barneskole har opplevd i debatten rundt skolen - de siste to kommune-valgperiodene.


 

Veien fram til vi endelig nå er i gang med ny skole har vært svært lang, - over 20 år. Og det er ikke er noen selvfølge at det skulle bli en ny barneskole i Hegra i det hele tatt, men det skal jeg komme tilbake til. Ingen byggesak i kommunen har tatt lengre tid og ingen byggesak så vidt meg bekjent vært igjennom opptil flere høringer før det gikk an å bestemme seg.

Det er tre hovedområder der det virkelig har stormet politisk rundt byggesaken i Hegra slik jeg ser det, og det handler ikke om kvikk-leire selv om den er blitt hovedforklaringa på utsettelsene for mange. De tre områdene er spørsmålet om tomtevalg, det er ordførerens forslag om å legge ned Hegra barneskole og skape en 1-10 skole i Hegra under en rektor, og det er det som Sætran kaller «grendaskole-saken».

Fra 2006 tok det faktisk 4 år med stadige innspill fra skolens side, til nytt skolebygg kom på den politiske dagsorden. Først i kommunestyremøtet 30.09.10 ble det vedtatt første gangen å utrede byggingen av en ny Hegra barneskole.

Før valget i 2011 hadde jeg besøk av daværende ordfører Elverum med tanke på skole-bygging. I dette besøket gikk vi gjennom alternative tomter der jeg pekte på dagens tomt som den mest aktuelle. Ordføreren var enig i dette. «Uheldigvis» for oss foreslo også Arbeiderpartiet dette, og dermed startet tomtestriden som med flere forslag varte fram til 2014. Da var det endelig enighet om tomt. Da den skulle vedtas, ble vedtaket stoppet av resultatene fra grunnboringa som viste store forekomster av kvikk-leire. Med det startet 4 nye år med venting før noe skjedde.

Ved kommunevalget i 2015 uttalte nåværende ordfører Vigdenes at Hegra barneskole skal påbegynnes i inneværende periode. For undertegnede var det da enkel matematikk å forstå at bygginga tidligst ville starte våren 2019 – og jeg fikk rett.

Utrolig nok ble det plutselig ved budsjett-debatten etter valget høsten 2015, foreslått sammenslåing av barneskolen og ungdomsskolen til en 1-10 skole, - uten noen forutgående prosess, -og på tross av at dette var klart avvist ved den første høringa i 2011. Foreldre, elever og ansatte ved Hegra barneskole følte seg som politiske kasteballer i det spillet som foregikk. Her kan vi takke opposisjonen med Joar Håve i spissen og to modige Hegrapolitikerne fra nettopp Sp, for at de hadde forstått hva barneskolen faktisk betyr også for grenda Hegra. Det krevde mot og integritet fra de to til å stå i den stormen de ble utsatt for den gangen av sin egen ordfører, - men de valgte å stemme med opposisjonen! Saken førte til omfattende uenighet mellom administrativ og politisk ledelse, og endte etter hvert til behandling hos Fylkesmannen. I etterkant kan vi bare undre på om rådmann Kjell Fosses plutselige avgang etter dette hadde noe med denne saken å gjøre.

«Grendaskole-debatten» som Sætran kaller det, kom som et resultat av at politikerne etterspurte en skolebruksplan for kommunen. I rådmannens framlegg lå nedleggelse av tre av oppvekstsentrene inne for å kunne skape større og mer økonomisk robuste enheter for framtida. En av konsekvensene av å redusere antall enheter var at det også ville frigi midler for å starte bygging av ny barneskole i Hegra, for det var ingen selvfølge. Hegra barneskole var på det tidspunktet rykket ned til 3.plass på prioriteringslista over nye skolebygg, og skal jeg tro Bladets sitat av ordføreren, så kunne vi godt vente til 2025 i følge ham. At denne saken skapte røre i de berørte skolekretsene kjenner vi til. Ap valgte å støtte rådmannens forslag, og partiet fikk interne utfordringer av det, det er riktig. Men i Sætrans raljeringer over det hun kaller «et skittent politisk spill for å fremme egen politikk», utelater hun samtidig elegant å ta med at posisjonen med Sp i spissen stemte ned rådmannens forslag, og i stedet valgte å stemme for eget forslag - å legge ned Flora skole! Et vedtak fra «grendaskolenes beskyttere» som var totalt meningsløst da det ikke ga noen vesentlig økonomisk gevinst! I tillegg åpnet vedtaket for at lokalene kunne brukes til skoledrift videre, det vil si etablering av en mulig privatskole, noe som igjen ville tæret på de kommunale ressursene - som rådmannen ville styrke! At det nå jobbes for et privat skolealternativ i Flora har jeg ingen mening om i denne sammenhengen, men Sp bør vel ikke bruke det som noe trumfkort all den tid de var med å på legge ned den offentlige skolen der!

Dette har vært en lang og trasig sak for kommunen som sådan - og for Hegra spesielt. Jeg synes ikke denne saken er noe å skryte av - det er slett ikke slik politikk skal drives. Da er ikke politikken lenger «det muliges kunst». Den skaper bare umulige situasjoner, holder innbyggere og ansatte for narr og er slik sett ikke til beste for kommunens innbyggere, men i stor grad til for den enkelte politikers og det enkelte partis maktbehov.

Jeg håper vi kan få en ren og redelig valgkamp nå i 2019 der det er et ærlig fokus på egen politikk i stedet for bruk av usannheter, fortielser og nedsnakking av andre. Derfor er det mitt oppriktige ønske at ny Hegra barneskole fjernes fra den politiske skrytelista ved dette valget!

De som kan skryte av den flotte skolen vi nå endelig får, er skolens fantastiske personale som har lagt ned et omfattende arbeid i å være premissleverandører for den nye skolen, kollegene våre i administrasjonen på rådhuset, på etat oppvekst og teknisk etat, firmaet HENT med underleverandører - og opposisjonen sammen med de to nevnte Sp-representantene - og tidligere rådmann Kjell Fosse, som alle slo ring om skolen da det stormet som verst.

Da så vi ikke noe til alle de Sp- representantene som sies å være garantistene for grendaskolene – da med unntak av Flora selvsagt for den la de ned - for Hegra barneskole er vel ingen grendaskole – er den vel?

Oddvar Nergård

Rektor Hegra barneskole