«Vi må finne løsninger som tjener flertallet og fremtiden»

Utbyggingssjef i Nye Veier, Jørund Gullikstad. 

Nyheter

Nye Veier viser til Øyvind Haagenstads innlegg «Storsamfunnet bestemmer» i Bladet 9. juli. Vi vil gjerne kommentere det som handler om utbyggingen av E6 gjennom Hommelvik da det var flere faktafeil i innlegget.

I Hommelvik er det to eneboliger og ett gårdsbruk som blir berørt av veiutbyggingen, ikke henholdsvis fem og to, slik Haagenstad skriver. Én av eneboligene må innløses og eieren av den andre ønsker å selge. Nye Veier ser derfor på mulighetene for at eieren av den innløste boligen får flytte dit. Eieren av gårdsbruket ønsker selv å selge. Jordbruksarealet på denne gården bevares og vil bli drevet videre av en annen bonde i Hommelvik som Nye Veier gjør makebytte med. Nye Veier har heller ikke troppet opp med beskjed om at noen må flytte fra hus og heim, slik det blir beskrevet i innlegget til Haagenstad. Vi har sagt at noen hus står i fare for innløsning. Nettopp fordi dette er folks hus og heim valgte vi å informere eierne allerede nå slik at de er forberedt på det som muligens kan skje. Men vi har også sagt til huseierne at vi håper og tror at vi klarer å unngå innløsning.

Det fremstilles som at det nye traséforslaget tar mer dyrka jord enn det opprinnelige forslaget. Det stemmer ikke. Jordbruksbeslaget er tilnærmet likt for begge alternativene. Nye Veier ønsker naturligvis å ta minst mulig dyrka jord og jobber derfor sammen med offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner når vi utformer veilinjen. Vi ser også på mulighetene for å tilrettelegge for nydyrking og bruk av nye arealer til landbruk.

Haagenstad skriver at vi vil bruke et småbruk til veigrunn og oppsamling av forurenset vann. Det stemmer ikke. Nye Veier slipper ikke ut noe forurenset vann, verken på jordbruksareal eller andre steder.

Haagenstad skriver at med det nye traséforslaget vil det bli uante støyproblemer for store deler av Hommelvik, og han lurer på om det er god miljøpolitikk. Som Nye Veier har skrevet i tidligere innlegg vil vi sette inn flere tiltak for å skjerme støyen. Med Nye Veiers trasé, planlagt for 110 km/t, og med kontinuerlig støyskjerming vil støynivået faktisk bli lavere enn med dagens 90-trasé gjennom Hommelvik.

Haagenstad mener at det første traséalternativet, med tunnel gjennom Svartløftsberga, er den beste løsningen selv om det koster 2-3 millioner kroner mer. For det første: det blir 200-300 millioner kroner dyrere hvis vi skal bygge denne tunnelen. Nye Veier er opptatt av å få mest og best mulig vei for skattebetalernes penger. Vi skal øke den samfunnsøkonomiske nytten i alle våre prosjekter. Det er likevel ikke kostnaden som er hovedårsaken til at vi mener det nye traséalternativet er bedre. Nye Veier mener den nye veilinjen er bedre blant annet fordi vi kan bygge et vanlig helkryss i Hommelvik, i stedet for to halvkryss. Vi kan også lage et svært nyttig flettefelt som gjør at fremtidige tunnelstengninger ikke blir til så stor ulempe for trafikantene. I tillegg blir veien enklere og billigere å drifte og vedlikeholde etter åpning. Den viktigste grunnen til at Nye Veier ønsker å unngå tunnel gjennom Svartløftsberga er imidlertid at det gir en langt mer trafikksikker vei. Det mener vi er førsteprioritet når vi bygger hovedåren gjennom Trøndelag.

Nye Veier er opptatt av å se enkeltmenneskene når vi planlegger veilinje. Samtidig må vi finne løsninger som tjener flertallet og fremtiden. Veien skal ha stor verdi for storsamfunnet.

Jørund Gullikstad

Utbyggingssjef i Nye Veier E6 Trøndelag