Debatt:

«Nå må vi ta sats og satse på skolen. Da er vi virkelig på lag med framtida»

Venstres Torgrim Hogstad Hallem.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Ingenting gir så god avkastning som investeringer i barn og unge, og skolen er kanskje den viktigste arenaen i så måte. En god skolegang gir nemlig barna de beste forutsetninger for å lykkes i voksenlivet med et arbeidsliv hvor kompetansekravene blir stadig større. Barn som faller utenfor vil nemlig påføre samfunnet store kostnader på sikt. Skolen er også den viktigste arenaen for sosial utjevning hvor alle skal få det samme tilbudet uavhengig av foreldrenes bakgrunn og økonomi. Mest mulig av læringen skal skje på skolen. Derfor må skolen styrkes.

Vi har i Stjørdal hatt en løpende debatt om tilbudet til de elevene som sliter og har behov for spesialundervisning med mer. Arbeidshverdagen til lærerne blir stadig mer krevende med tilpasset undervisning, økt rapportering med mer. Behovet for å jobbe tverrfaglig i skolen har økt. Skal lærerne få konsentrere seg om å være pedagoger som underviser, må de øvrige fagressursene elvene trenger være tilstede på skolen. Ikke bare tilgjengelig en gang i blant. Det krever en samling av ressursene og en sterkere prioritering. Venstre var blant annet mot å legge ned det ambulerende teamet som fikk så gode tilbakemeldinger fra både foreldre og lærere.

Prioriterer vi skolen høyt nok og bruker ressursene riktig, kan kanskje skolen greie å se hver enkelt elev, bidra til at det meste av leksene blir gjort på skolen og slik sørge for at alle elevene får et tilbud som er så likt som mulig. Jo mer som overlates til hjemmet, jo større blir forskjellene fordi ressurssituasjonen er så ulik.

For kommunen er kvaliteten på skoletilbudet helt avgjørende for hvordan oppvekstsvilkårene er for barn og unge. Og for Venstre er det viktig at ressursene i skolen er likeverdig fordelt mellom elevene uavhengig av hvor man bor. Det vil si at en elev i sentrum skal ha tilgang på de samme ressursene og kvaliteten på undervisningstilbudet skal være like godt som tilbudet til en elev bosatt i Hegra, og vise versa.

Da kommunebudsjettene alltid vil ha begrensninger er det kommunens ansvar å optimalisere ressursbruken blant annet gjennom sin skolestruktur og hvilket innhold den enkelte skole fylles med av lærere, helsesøster og undervisningsfasiliteter. Det sier seg selv at robuste enheter med et tverrfaglig innhold krever skoler av en viss størrelse.

Venstre er skolepartiet og vi lover at vi, sammen med klima og miljø, har styrking av skolen som en av våre viktigste prioriteringer i det nye kommunestyret. Og innholdet i skolen er det viktigste for oss. Vår ambisjon er at Stjørdal skal ha fylkets beste skole og skal vi lykkes med det kreves det at hele det nye kommunestyret deler Venstres ambisjon. Vi har realisert Kimen og et nytt helsehus er på trappene. Nå må vi ta sats og satse på skolen. Da er vi virkelig på lag med framtida.

Torgrim Hallem

3. kandidat Venstre