Vil sikre Leca-dammen/Folvikbukta og legge til rette for kyststi

Nyheter

"I det nordøstlige hjørnet av Sutterøy industriområde, rett nord for Westgaard sitt søppelhåndteringsområde ligger Leca-dammen. Et område som i kommunale planer er merket som et svært verdifullt naturområde. Området er privateid, et område som har skiftet eierskap etter at det ble foretatt en ulovlig utfylling i det for vel 30 år siden", skriver Miljøpartiet innledningsvis til ordføreren.

"Norges ornitologiske forening i Stjørdal har gjennom årene flere ganger informert og spurt kommunen naturverdiene i området og sikring av disse.

Området er artsrikt både på planter, insekter, amfibier og fugler. Sjeldenheter som stork og egretthegre har blitt observert i dammen.

Men området har vært og er under press. Dammen gror igjen, bl.a. fordi beitedyr er borte. Bekkeløpet mot sjøen er delvis gjenfylt med masser fra industriområdet og fugler henter søppel fra nærmeste nabo, søppelhåndteringsanlegget. Det ulovlig utfylte området brukes til lagring og parkering uten at det på noen måte er skjermet fra våtmarksområdet. Søppelet som fuglene tar med seg, blir liggende i våtmarksområdet. Disse utfordringene er det mulig å gjøre noe med", heter det videre i interpellasjonen.

"Litt lengre nordvest ligger Folvikbukta, som delvis er fuglevernområde, påpekes det.

Planer om kyststi

I nærhet til disse områdene har Stjørdal kommune en plan for å tilrettelegge en kyststi. Et godt tiltak for både folkehelse og for å gi oss kontakt med naturen og de artene vi har her. Det ligger imidlertid potensielle konflikter mellom kyststien og et allerede presset natur- og artsmangfold, " mener Miljøpartiet.

De har følgende spørsmål til ordføreren:

* Hvordan er det tenkt å ta vare på natur og artsmangfold i dette området?

* Hva er status på arbeidet med kyststien, og hvordan tenker man å legge til rette for økt ferdsel langs en kyststi og samtidig bevare natur og artsmangfold?

* Hvordan benyttes kompetanse hos lokale organisasjoner og enkeltpersoner for å bedre naturkvaliteten i området?

Mijøpartiet håper å få flertall for følgende:

At kommunedirektøren legger fram en sak for kommunestyret senest i desember 2020 som skal:

* Sikre og bedre naturkvaliteten og artsmangfoldet i Leca-dammen.* Sikre og ivareta artsmangfoldet i Folvikbukta.

* Ivareta behovet for en kyststi uten at den forstyrrer fugle- og dyreliv

* Tilrettelegge for opplevelser av fugle- og dyreliv på en kontrollert og skånsom måte