Forsvarsbygg bidrar med millioner i spleiselag for ny veg til havna

Det nye tankanlegget for flydrivstoff utløste krav om at Forsvarsbygg må bidra i spleiselaget for ny adkomstveg til Muruvik havn.  Foto: Jan Erik Sundøy (arkiv)

Nyheter

Forsvarsbygg har inngått forlik med Malvik kommune og tilbyr et bidrag på 7 millioner kroner i spleiselaget for bygging av ny veg til Muruvik havn.

Det var i forbindelse med byggingen av nytt tankanlegg for flydrivstoff på havna at kommunen mente det var i strid med reguleringsbestemmelsene. Den vedtatte reguleringsplanen fra 2011 sier at det at ingen nye tiltak eller etableringer kan skje på havneområdet eller industriområdet før ny veg ned til havnen er etablert. Ny veg inkluderer ny bru over jernbanen, nødvendig omlegging av gang- og sykkelveg ved krysset fylkesveg 950 og Muruvikvegen og avkjøringsfelt både øst og vest for krysset.


Drivstoffanlegget legges til Muruvik

Har kostnadsramme på 309 millioner kroner. Vedtatt i statsråd fredag.

 

Unntak fra kommunal byggesøknad

Forsvarsbygg har i plan- og bygningsloven unntak fra kommunal behandling av byggesøknad, men må følge bestemmelsene som er gitt i reguleringsplanen.

Etter forhandlinger har Forsvarsbygg søkt om dispensasjon fra rekkefølgekravet i reguleringsplanen mot at de bidrar med et økonomisk bidrag til spleiselaget som skal legge grunnlaget for at den nye adkomstvegen blir realisert. Selv vil Forsvarsbygg ha mindre behov for vegen etter at anlegget er ferdig bygd. Drivstoff til tankanlegget vil skipes inn og leveres til Værnes via rørledning.


Forsvaret trenger nytt drivstofflager:

Vurderer å bygge to kjempetanker i Stjørdal eller Muruvik

Forvarsbygg ser også på en mulig plassering på Langøra sør.

 

Politisk behandling og vedtak

- I forbindelse med oppføringen av tankanlegget søker Forsvarsbygg om dispensasjon fra dette rekkefølgekravet mot å inngå en utbyggingsavtale som omhandler et anleggsbidrag. Ved å inngå en utbyggingsavtale knyttet til opparbeidelse av veien vurderer administrasjonen at intensjonene i reguleringsplanen ivaretas. Dette er derfor et vilkår for dispensasjonen. I dispensasjonsvedtaket er størrelsen på dette bidraget ikke omtalt eller drøftet, da dette betinget et politisk vedtak, skriver rådmannen i sitt saksfremlegg til politisk behandling.


Positive til etablering av tankanlegg i Muruvik

Politikerne var positive etter møtet med Forsvarsbygg.

 

Saken har vært til politisk behandling i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging (Aresam) i mai, og kommer på bordet i formannskapets møte tirsdag hvor det gjøres endelig vedtak.

Malvik kommune kjøpte for ti år siden fire boligeiendommer i Muruvik for cirka 13 millioner kroner, som var ment å være kommunens bidrag i spleiselaget. De øvrige aktørene på havna er også invitert til å bidra økonomisk for å realisere ny adkomstveg.


Kommunen kjøpte eiendommene for ti år siden:

Nå vil rådmannen rive de fire boligene