Fylkesmannen har stoppet et omstridt byggeprosjekt i Meierivegen i sentrum av Stjørdal.

Kjennelsen fra fylkesmannen betyr at Stjørdal kommune sin byggetillatelse er satt på vent. Det er naboer som har klaget på kommunen sitt vedtak om å gi tillatelse.

Vil bremse

Naboene har bedt kommunen bremse utbyggingen inntil fylkesmannen har avgjort deres klage. Denne»bremsingen» har kommunen avslått, men fylkesmannen godkjent.

Fylkesmannen sendte ut varsel til alle aktørene i klagesaken like før helga.

Her er fylkesmannen tydelig på at byggingen i Meierivegen ikke kan fortsette før fylkesmannen har fått vurdert saken grundigere. I brevet skriver fylkesmannen at saken kan forventes å være ferdigbehandlet i løpet av januar.

Uklart lovverk

Fylkesmannen begrunner den midlertidige stansen i byggearbeidet med at det finnes uklar punkter om rettsforståelsen, som må avklares. Det handler blant annet om skjæringstidspunktet for når en kommune kan innføre bygge- og deleforbud i et område.

Det er naboene il det omstridte byggeprosjektet i Meirivegen som har bedt kommunen legge ned et midlertidig byggeforbud i området. Naboene ønsker en helhetlig plan for utbygging av det attraktive boligområdet som ligger kloss inntil, men utenfor sentrumsplanen i Stjørdal. Boligområdet er i dag inneklemt mellom høyhusene Meieritunet og Mindes Hus langs E6.

Helhetlig utbyggingsplan

Naboene ønsker en helhetlig utbyggingsplan med parkeringskjellere. De er redd noen av naboene blir sittende med «svarteper» i form av arealutnyttelse om det nå blir gitt tillatelser til å bygge småhus uten kjellerparkering i området.

– Vi er ikke imot at boligområdet fortettes og bygges ut. Men vi mener det må skje etter en helhetlig plan som behandler alle likt, sier nabo Arne Hustad.

Også planpolitikerne i Stjørdal ønsker en helhetlig områdeplan som tar hensyn til både trafikksikkerhet, parkering og lekeområder for barna. Deres dillemma er om et midlertidig bygge- og deleforbud kan gis tilbakevirkende kraft.

Det aktuelle området er i dag bygget ut med en- og toetasjes eneboliger på relativt store tomter. Her vil det etter hvert komme flere ønsker om tettere utbygging fra gruinneierne.

Advokatmat

Naboene i Meierivegen har en helt annen tolking. De har engasjert advokat Line Gulbransen til å klage til kommune og fylkesmann på deres vegne. Gulbransen begjærte midlertidig stopp i byggearbeidet. Kommunen avviste begjæringen som fylkesmannen nå har tatt til følge.

Også planpolitikerne i Stjørdal har vedtatt å starte arbeidet med en områdeplan for Meirivegen. Kommunen har imidlertid tolket det slik at den aktuelle utbyggingen på en av tomtene, er i tråd med dagens gjeldende reguleringsplan. Kommunen mener derfor at byggingen ikke kan stoppes mens det jobbes med en områdetplan. Derfor har kommunen avvist kravet fra naboene.

Bygget reist

Byggingen på den aktuelle tomta i Meierivegen har allerede kommet i gang. Komité plan har gitt tillatelse til parkering oppe på bakken.

Naboene varslet klage til fylkesmannen. Men kommunen fant heller ikke hjemmel til å stoppe utbyggingen mens klagen var til behandling.

Stjørdalspolitikerne toet sine hender og sendte hele saken over til fylkesmannen. Politikerne ønsker en områdeplan for det attraktive utbyggingsområdet i Meirivegen, men er usikre på om de kan stoppe bygging etter dagens reguleringsplan.

Nå har fylkesmannen sett på den omstridte byggesaken.

Midleridig byggeforbud

I brevet som er sendt til partene, er fylkesmannen tydelig: Stoppvedtaket som han nå har lagt ned, er av prossesuell art. Derfor kan stoppvedtaket ikke påklages. Byggingen kan derfor ikke fortsettes på tomta.

Utbyggingen på tomta i Meierivegen startet for noen uker siden. Råbygget er nå reist. Her skal et eksisterende bolighus utvides med et tilbygg med to nye leiligheter. Utbyggerne slipper kravet om parkeringskjeller.