Folketallet i Meråker går nedover. Den pilen ønsker kommunens ledelse å snu oppover. I dag drøfter formannskapet en strategi for å få flere, først og fremst yngre mennesker, til å slå seg ned i kommunen.

Rådmannen ser for seg to mulige grupper å rette oppmerksomheten mot: Familier med tilknytning til Meråker fra før, og ungdom eller andre boligsøkende i sør-delen av Nord-Trøndelag.

Det er dyrt å bo i sentrale strøk, og rådmannen ser for seg å bruke økonomiske virkemidler for å lokke flere til Meråker. Han nevner blant annet redusert foreldrebetaling i barnehage og skolefritidsordning som en mulighet. Reduserte tomtekostnader er en annen mulighet som blir skissert.

Det bør settes rammer for hvor mye tilskudd som kan ytes. Folk som bosetter seg i Meråker, og som pendler til arbeid utenfor kommunen, bør selv få velge hvilke ytelser man ønsker å benytte seg av, mener rådmannen.

Tilskudd til pendlere ble også nevnt som en mulighet da saken først dukket opp i kommunestyret i form av en interpellasjon fra Kjell Lundemo (V), som var sterkt bekymret over nedgangen i folketallet.

Rådmannen frarår en slik løsning. Et eventuelt kommunalt tilskudd bør heller blir vurdert hvis det blir opprettet et kollektivt transporttilbud tilpasset pendlernes behov. Han mener også at Merut kan ha en oversikt over dag- og ukependlere bosatt i Meråker, slik at man har mulighet til å benytte såkalt kompiskjøring til og fra jobb.

I første omgang blir dette behandlet i formannskapet, før det kommer opp til debatt i kommunestyret mandag 18. juni. Rådmann Henrik Vinje understreker samtidig at tiltak som krever økonomisk uttelling, må komme opp som egne saker i forbindelse med behandling av økonomiplan og budsjett.

– Det å snu utviklingen i folketallet er en langvarig og seig jobb som vi ikke gjør oss ferdige med med et enkeltvedtak, sier rådmann Henrik Vinje.

Related content