Området Naustmarka Velforening ønsker å legge kunstgress er ifølge Dekar Eiendomsjuridiske tjeneste Malvik kommunes eiendom.

Velforeningen har i fem år planlagt å ruste opp grusbanen og legge kunstgress, men har manglet tillatelse fra grunneier for å starte opp.

Arve Ørsjødal sammen med sine nevøer står som grunneiere i grunnboken og det har ikke kommet til enighet om en avtale ennå. Malvik kommune har vært i samtaler med begge parter og i den forbindelse har de fått utarbeidet en juridisk uttalelse fra Dekar Eiendomsjuridiske tjeneste.

Har hatt møte

Den konkluderer med at Malvik kommune er grunneier på området. Arve Ørsjødal har også en juridiske betenkning som konkludere med det motsatte.

Malvik kommune hadde møte med Arve Ørsjødal denne uka. Virksomhetsleder Frank Johansen forteller at de enig om at de ikke er enig om hvem som er eier av det aktuelle området.

– Eiendomsforholdet er fortsatt uavklart. Betraktningen fra Dekar sier at vi er eier. Det kan være mer nyansert på grunn av en del mangelfull informasjon. Utbygger Trondheim Mørtelverk gikk konkurs og spørsmålet er om dette arealet er med i konkursen eller ikke. Derfor må vi sjekke ut en del ting før vi er helt sikre, sier virksomhetsleder Frank Johansen.

Tidligst i august

– Da blir det ikke lagt kunstgress med det første?

–Nei, vi får ikke noen konklusjon før tidligst i august. Hvis vi ikke blir enig med Ørsjødal er et alternativ å gå rettens vei. Det er kostbart for alle parter, slik at det er også en mulighet å få til en minnelig løsning på bakgrunn av de opplysningene som foreligger.

Gikk konkurs

I betenkningen fra Dekar står det at Trondheim Mørtelverk kjøpte arealet som skulle bygges ut i henhold til reguleringsplanen for Vikhammeråsen Sør II.

Ifølge Dekar ble pant til dagens hjemmelshaver slettet etter konkursen, og at det tyder på at han hadde fått betaling for området. Videre er heller ikke areal regulert til offentlig trafikkområde, felles avkjørsler, parkering, samt leke- og friområder skjøtet over til kommunen etter avtalen mellom kommunen og Trondheim Mørtelverk ble inngått.