Ole Vig videregående skole i Stjørdal har hatt en svært positiv utvikling i gjennomsnitt timesfravær siste skoleår. Fra 20,56 timer og 7,87 dager fravær i 2015/16 til 13,19 timer og 5,32 dager fravær i skoleåret 2016/17.

- Det er klart at den nye fraværsgrensa på videregående skole har hatt innvirkning på de gode tallene, men det er nok flere faktorer som spiller inn, tror assisterende rektor ved Ole Vig Berit Selbæk.

Flere faktorer

- Sammen med fraværsgrensa har vi siden 2015 hatt et fokusarbeid ved skolen hvor vi som en del av oppfølgingen av elevene, har hatt hyppige samtaler med elever som har hatt mye fravær. Ved at kontaktlærer, avdelingsleder og sosialpedagogisk rådgiver kommer tidlig på banen med oppfølgingssamtaler, får vi raskere dannet oss et bilde av hvor skoen trykker, og vi får satt i verk systematisk oppfølging og tiltak for den enkelte elev, sier Berit Selbæk.

Nedgangen av fravær er i gjennomsnitt 2,5 dag og 6,9 timer etter at den nye fraværsregelen ble innført, og Selbæk sier at det er positivt at elevene i større grad blir ansvarliggjort i forhold til sin egen opplæring.

- Mange lærere har tidligere strukket seg langt for å gi karakterer i fag, selv om elevene har hatt stort fravær. Tidligere har enkelte elever har møtt opp i vurderingssituasjoner, men vært mye borte i vanlig undervisning. Nå møter elevene i større grad opp hver dag, og det skaper fellesskap og gode læringsmiljø, sier Selbæk.

Større læringstrykk

- Nå er grensa lik for alle, og vi har fått mange tilbakemeldinger fra lærere om at de har fått til mer undervisningsaktivitet i klasserommet dette året, siden hele klassen stort sett er på plass. Større læringstrykk og et bedre klassemiljø er resultatet av den nye regelen, tror Selbæk.

- Er det et rettferdig system?

- Kravet om at elever må dokumentere sitt fravær, har ført til en massiv økning i legebesøk blant unge. Det er et system som ikke bidrar til at det blir 100 prosent rettferdig, siden det er forskjell på leger og hva de villig til å gi sykemelding på. Det er også reaksjoner fra legekontorene om økt trafikk. Dette er ikke nødvendigvis en positiv utvikling, medgir Selbæk som likevel syns det er bra med en innstramming på fraværet.

En annen effekt som muligens kommer av flere tiltak og endringsprosesser, er at sluttprosenten ved skolen er halvert på to år. Dette er nok en bieffekt av at fraværsregelen er innført, tror Selbæk.

- Vi har en periode sett en økning i antall elever som har sluttet, fordi de ikke har fått karakterer i ett eller flere fag på grunn av manglende oppmøte. Nå har elevene full kontroll på sitt eget fravær, og mange klarer å hente seg inn selv, fordi de er mer bevisste enn før, tror Berit Selbæk.som nå tar en velfortjent ferie.

Nedgang overalt

Også de andre skolene i regionen har opplevd nedgang i fraværet etter at de nye reglene ble innført. En oversikt som Adressa har presentert, viser at både Meråker og Malvik har hatt en nedgang på knappe fem prosent siden forrige skoleår.

I samme oversikt finnes det ikke tall for skoleåret 2015/16 for de private skolene Aglo og Lukas vgs.