Eli Arnstad er nå leder av Stjørdal Næringsforum, en stilling hun har hatt i et og et halvt år. Før det var hun leder ved Stiklestad Nasjonale kultursenter.

Enova ble formelt stiftet i Trondheim i går. Olje- og energiminister Olav Akselsen undertegnet stiftelsesdokumentene på vegne av departementet. Den første oppgaven Eli Arnstyad skal ta fatt på, er å rekruttere medarbeidere til Enova. Organisasjonen skal ha hovedkontor i Trondheim og knytte til seg mellom 30 og 40 godt kvalifiserte personer.

Enova skal ta initiativ til og fremme mer effektiv energibruk, produksjon av ny fornybar energi og miljøvennlig bruk av naturgass. Foretaket skal innta en markedsnær pådriverrolle i utviklingen av tjenester og produkter knyttet til bruk og tilgang på miljøvennlig energi. Departementet vil sette konkrete mål for virksomheten til Enova.

Enovas virksomhet skal finansieres gjennom et nyopprettet energifond. Fondet vil få inntekter fra et obligatorisk påslag på nettariffen og fra ordinære bevilgninger over statsbudsjettet. Inneværende år utgjør dette om lag 550 millioner kroner. Enova skal selv finne praktiske løsninger og forvalte midlene på en slik måte at de fastsatte mål blir nådd på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

Foretaket skal være fullt operativt fra 1. januar 2002. Fra dette tidspunktet bortfaller energiverkenes arbeid med lovpålagt enøk og NVEs forvaltning av bevilgede midler til omlegging av energisektoren.

Related content