Med et pennestrøk fratok maktpolitikerne i Stjørdal like før jul kommuneansatte de avtalte seniortiltakene. Reaksjonene er massive.

– Ja, reaksjonene blant medlemmene er sterke. De stiller seg hoderystende og uforstående til at det kan ha skjedd. For det som gjøres her hører ingensteds hjemme. Det er klart at vi forfølger denne saken. Så langt arbeider vi med den forståelse at vedtaket i kommunestyret er brudd på hovedavtalen, sier Anne Marit Svedahl, hovedtillitsvalg i Utdanningsforbundet i Stjørdal.

Og hun presiserer at alle hovedtillitsvalgte, uansett fagforbund, står sammen i denne saken, de agerer sammen med samme oppfatning om at her er det brudd på Hovedavtalen.

Seniortiltak

For bare få år siden satte politisk ledelse, rådmann og tillitsvalgte i Stjørdal kommune for de ulike fagforbund seg sammen for å drøfte en mulig innføring av seniortiltak for kommunens ansatte. Hovedhensikten var å stimulere eldre ansatte til å stå lengst mulig i arbeid også etter fylte 62 år. En vinn/vinn-situasjon for alle parter.

Dette trepartsamarbeidet fungerte og munnet ut i en avtale. Flere stimuleringstiltak til ansatte som fortsatte i sitt arbeid etter fyldte 62 år.

Og flere hevder kommunen sparer penger på avtalen, når det resulterer i at flere fortsetter i jobb etter fylte 62, og da ikke utløser kommunens kostnad med avtalefestet pensjon. samt at kommunen må sette inn ny arbeidskraft for å erstatte pensjonisten eller pensjonistene.

Gjeldende seniortiltak har vært at ansatte som fortsetter etter 62 får årlig ti ekstra fridager, ytterliger fem etter fylte 65.

Seniortiltakene er godt mottatt av kommunens ansatte.

Uten drøfting

19, desember i fjor vedtar det borgerlige flertallet med 21 mot 20 stemmer i kommunestyrets budsjettmøte at senioravtalen avsluttes.

1 million kroner skal Senterpartiets Ivar Vigdenes og hans flertall spare på dette i 2014.

– Her ligger det i bunnen for avtalen om seniortiltakene et trepartisamarbeide for å forsikre oss om at det vi kom fram til virkelig var godt fundert. Så blir jeg skikkelig forundret når kommunestyret gjør det vedtaket som de gjør uten noen som helst prosess hvor partene er involvert.

Forundret fordi dette er en framgangsmåte som er helt uvant, slik har ikke prosessene tidligere gått. Denne gang blir vi ikke hørt, ingen drøfting i forkant av kommunestyrebehandlinga.

De setter bare strek over den tidligere avtalen. Dette er en framgangsmåte fra politikernes side som ingen sted hører hjemme, sier en tydelig skuffet hovedtillitsvalgt.

Svedahl mener kommunestyrets flertall her kjører over de kommuneansatte på en måte som nå sjekkes ut opp mot hovedavtalen.Det siden kommunestyret fjerner de avtalte seniortiltakene uten forutgående drøftinger med berørte parter, de kommuneansatte.

– Til grunn for hovedavtalen som regulerer arbeidsforholdet mellom partene ligger en felles forståelse om at også ansatte har fornuftige meninger til det beste for kommunen. Også vi ansatte har klare meninger om hva som er til gagns for kommunen. Men her etterlyser vi virkerlig svar fra politikerne i Stjørdal om de virkelig har denne forståelsen, sier hovedtillitsvalgt Anne Marit Svedahl.

Og hun forespeiler de samme politikerne at regninga, om vedtaket blir stående, raskt blir dyrere for kommunen enn den million flertallet i kommunestyret mener å spare.

Gir seg

Lærer Dag Rønning (64) ved Fosslia skole har vært lærer i over 40 år. De tre siste årene har han nytt godt av kommunens seniortiltak, og sier at de har hatt avgjørende betydning for at han er i arbeid.

– Det er felles forståelse blant oss lærere at dette er tiltak som gir mange av oss lyst til å fortsette ut over de 62 år. Det er en positiv ordning som stimulerer til fortsatt arbeid. Og jeg har avtale, hvor seniortiltakene er gjeldende ut skoleåret 13/14, sier Rønning.

Så er han mildt sagt sjokkert over at flertallet i kommunestyret «brått og brutalt» fjerner avtalen.

– Dette reageres det på. Men skal snakke for meg sjøl. Med stor sannsynlighet gir jeg meg når dette skoleåret er ferdig i sommer. Klart jeg er skuffet, sier Dag Rønning.

Ennå ukjent

Det var først i denne uka at vedtaket om å fjerne seniortiltakene begynte å bli kjent for kommunens ansatte. Og reaksjonene er like, budskapet blir ikke godt tatt imot.

– Fagforbundets medlemmer opplever jeg ennå ikke i stort antall har fått informasjonen om vedtaket og hva det innebærer. Jeg venter bare på reaksjonen, er så vidt forberedt, sier hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Roar Øverås.