Stjørdalspolitikerne lar Båtforeningen få henstand. 450.000 kroner behøver ikke betales før om to år.

Rådmann Kjell Fosse og hans saksutredere ba politikerne avslå søknaden fra Båtforeningen. Men politikerne lot foreningen få henstand med å betale siste del av anleggsbidraget til kommunen.

Utbyggingsavtale

Foreningen har forpliktet seg til å betale nesten en million kroner til bygging av gangvegsystem forbi småbåthavna. Men det har oppstått uforutsette forhold rundt oppgraderingen av småbåthavna som foreningen nå er i gang med.

I et brev til kommunen forklarer båtforeningens nestleder Tor Børseth at uforutsette strømforhold i havnebassenget gir stor belastning på bryggene til foreningen. Strømmen gjør at store isflak kan komme og rett og slett knuseflytebryggene. Strømmen legger også igjen store mudder- og sandmasser.

Haster med molo

- Derfor haster det å få bygget neste molo før vinterstormene setter inn, skriver Børseth.

Foreningen peker på at budsjettet er stramt, og at de uforutsette strømutgiftene gir medlemmene store merutgifter.

Rådmannen ba politikerne være forsiktige med å lempe på avtaleforholdene. Rådmannen var redd de ville skape presedens også for andre.

Enstemmig

Politikerne i formannskapet var ikke enige. Arbeiderpartiets Jan Inge Kaspersen satte fram forslag om å imøtekomme ønsket om henstand fra båtforeningen. Og det ble enstemmig vedtatt. Politikerne begrunner det med det samfunnsnyttige og frivillige arbeidet som medlemmene i båtforeningen gjør. Foreningen har tatt på seg oppgaver som nesten ville være kommunale.

Foreningen slipper derfor å betale inn siste del av anleggsbidraget til kommunen før utbyggingen av siste trinn starter i småbåthavna. Fristen politikerne har satt, er utgangen av 2015. Det skyldige beløpet på 458.000 kroner skal også indeksreguleres.