Bli med på et tankesprang der vi hopper ett år frem i tid, og ser tilbake på 2018. For Naturvernforbundet er det naturlig nok et blikk preget av natur- og miljøsaker. Det er særlig fem viktige hendelser som gjør 2018 til et miljøår for Stjørdal.

Langøra, elva og sjøørreten seiret! Etter lang tids debatt og flere runder med utredninger ble det vedtatt en kommunedelplan for Langøra der det ikke blir noen utfylling i det gamle elveleiet eller nedbygging av naturområdene på Langøra. Skadevirkningene for særlig sjøørreten og fuglelivet var for store. En enorm seier for alle naturvernere og venner av Stjørdalselva!

Det ble også heftig debatt da forslaget til reguleringsplan for Hell Arena på Frigården kom. Frigården balanserer i dag mellom naturopplevelser og friluftsliv på den ene siden og militær aktivitet, motorsport og arrangementer på den andre. Hell Arena ødelegger denne balansegangen og vil legge vidstrakte områder under asfalt. Myrområder, som er deponi for klimagasser, blir gravd opp og bygd ned. Banen er planlagt ved et viktig leveområde for storsalamander, en truet art som Stjørdal har fått et nasjonalt ansvar for å verne. Klimahensyn, friluftsliv og storsalamanderen seiret! Det ble bestemt at hvis konseptet Hell Arena skal utvikles videre, må det skje på et område uten de verneverdiene som er på Frigården.

Kommunen har miljømakt som innkjøper og utbygger. Derfor var det et strålende vedtak at nye Hegra skole skal bli et pilotprosjekt for energisparing og godt inneklima. Målet er å være selvforsynt med energi gjennom solceller og varmegjenvinning, og kanskje kan man klare å gå i pluss? Det vil gi inspirasjon og lærdom til flere kommunale bygg i årene som kommer.

De aller fleste er vel enig om å legge til rette for økt friluftsliv, og gevinsten for folkehelsen blir ikke mindre av at turstiene anlegges slik at de ivaretar naturen. Det blir en dårlig naturopplevelse om stier ødelegger for dyrelivet! Den såkalte Kyststien skal anlegges slik at natur og dyreliv i strandsonen blir tatt vare på, og traseen legges ikke nært inntil fuglefredningsområdene på Vikanlandet.

En femte seier for miljøet var en sentrumsplan for Stjørdal som utvetydig legger til rette for mer bruk av sykkel og buss, i stedet for bil, når vi reiser til og fra sentrum. Stjørdal tar på alvor at kommunen er en by, og ved å endre transportvanene begrenser vi luftforurensning og støy.

Stjørdal kan gjøre de gode og fremtidsrettede miljøvalgene i 2018. Gjør vi det?

Morten Harper

Leder Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker