Rådmannen er i sin vurdering av den planlagte E6-utbyggingen bekymret for manglende planfri kryssing for fotgjengere og syklister.

Viltkryssing

Det pekes i saksfremlegget til kommunestyret også på at planen mangler muligheter for viltkryssing for elg. Men det som bekymrer rådmannen mest er at Statens vegvesen ikke har tatt hensyn til kommunens ønsker om planfri kryssing for fotgjengere og syklister ved de store trafikkmaskinene i Leistadkrysset og Svebergkrysset.

Sammenhengende utbygging

Rådmannen reagerer på at vegvesenet har tatt ut forslaget til ny lokalvei mellom Reitankrysset og Vuluvegen uten at det er lagt inn noe alternativ.

– En grundig utredning om et permanent firearmet kryss ved Reitan, med en vurdering av alternativ tilknytning til lokalvegene sør for E6, må bli en del av grunnlaget for reguleringsplanen, er ett av kravene rådmannen tar med i sitt forslag til politisk behandling.

Rådmannen er imidlertid positiv til at veiprosjektet planlegges som en sammenhengende utbygging. Det vurderes også som positivt at planen tar høyde for at trafikken bare får korte stopp i forbindelse med sprenging, noe som gir mindre behov for å bruke lokalveinettet til omkjøring i anleggsperioden.

Tunnel

I sin anbefaling til politikerne skriver rådmannen at kommunen kan akseptere at E6 bygges ut til firefelt uten tunnel opp Leistadåsen, og at det ikke bygges tunnel rundt Svartløftberga i Hommelvik. Det vurderes også som positivt at de eksisterende undergangene erstattes med delte bruer på E6 når veien utvides.

Mulig uenighet

Planarbeidet for ny firefelt mellom Ranheim og Værnes er inne i sluttfasen. Malvik kommune skal behandle sin del av veiprosjektet mellom kommunegrensne mot Trondheim og Stjørdal. For å rekke å få prosjektet med i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2027, må det lokale planarbeidet være avsluttet senest i april neste år.

– Målet med behandlingen av denne saken er å få klarlagt om det er noen punkter i utformingen av planen, som det er uenighet om mellom Statens vegvesen og Malvik kommune. Dersom Malvik kommune ikke godkjenner de endelige planene slik Statens vegvesen legger opp til, kan det resultere i at det fremmes innsigelser mot kommunens vedtak. En slik innsiglese kan betyr at det ikke vil foreligge en godkjent reguleringsplan for denne strekningen våren 2016, noe som igjen kan betyr at prosjektet ikke vil bli vurdert tatt inn i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2027, skriver rådmannens saksbehandler Rolf Brovold.

Bompengefinansiering

Det er allerede avsatt penger til rehabilitering av de eksisterende tunnelene og bygging av doble tunnelløp på E6 gjennom Malvik. Men det kreves lokal tilslutning til delvis bompengefinansiering, for å frå på plass firefelt på strekningene mellom tunnelene.