Mange av kommunens ansatte er pålagt taushetsplikt.

Det er en utbredt oppfatning at taushetplikten også omfatter saker som angår deres arbeidsforhold, fagområde og ansvar. Dette er i så fall en stor misforståelse. Det er et klart skille mellom hva taushetsplikten omfatter og det som kan betegnes som «lojalitet» overfor arbeidsgiver, eller det jeg vil kalle pålagt munnkurv. Innen etat omsorg omfatter taushetsplikten bare personlige og sensuelle opplysninger om de pleie/omsorgstrengende – og ikke om du er i stand til å ivareta dine pålagte arbeidsoppgaver.

Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenestene i kommunene, fastsatt av Sosial og helsedepartementet 27. februar 1997 samt stortingsmelding nr. 28 (1999-2000) § 6-9 setter klart definerte krav til kommunen og de ansatte om kvaliteter til omsorgstjenestene. Dette er lovpålagte forskrifter som kommunen og den ansatte skal etterkomme. Disse oppgavene omfattes ikke av taushetsplikten og det er din rett og plikt å uttale deg til både offentligheten og politikerne om du av ytre omstendigheter ikke er i stand til å ivareta oppgavene.

Kommunene skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at : – Tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester vedkommende har behov for til rett tid, og at brukere, pårørende og verge/hjelpeverge taes med på råd ved utforming av tjenestetilbudet. – Tjenestene skal gies med respekt for det enkelte menneskes egenverd og livsførsel. – Mottakere av tjenestene skal oppleve trygghet og respekt i forhold til tjenestetilbudene og selv ha mulighet til å ivareta sin egen omsorg. – Få dekket grunnleggende fysiologiske behov som nok næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i kosten – Få tilpasset hjelp ved måltider - og nok tid og ro til måltidet. – Få utført personlig hygiene og naturlige funksjoner. – Få følge en normal døgnrytme – og unngå uønsket og unødig opphold i seng. – Få høve til ro og skjermet privatliv , selvstendighet og styring av eget liv. – Få høve til samvær, sosial kontakt, felleskap og aktivitet. – Få tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter både ute og inne. – Få nødvendig medisinsk behandling, rehabilitering, samt pleie og omsorg tilpasset tilstanden til den enkelte. – Få ivaretatt tannbehandling og munnhygiene. – Få en verdig avslutning av livet i trygge og rolige omgivelser.

Kan du som ansatt, med hånden på hjertet si at du er i stand til å utføre alle disse oppgavene, da kan du glemme det du har lest. Så fremt du ikke makter å utføre oppgavene på en forsvarlig måte, er det din plikt å sørge for at offentligheten og våre politikere får kjennskap til årsaker og omstendigheter omkring forholdene.

Det er ikke bare kua og burhønsene som har lovfestet krav på aktivisering og frisk luft. Det finns mennesker på kommunens pleie og omsorgboliger som sjelden eller aldri kommer ut i frisk luft, og som heller ikke får den sosiale kontakt og aktivisering de har krav på og behov for. På tross av underbemanning og politiske vedtak om ikke å svekke de brukerrelaterte tjenestetilbud foreligger planer om reduksjon av antallet aktivitører.

Arvid Malvik Stjørdal FrP