Er byggestart på ny Hegra barneskole satt til 2019? Det kan se slik ut slik Bladet kommenterer det i en artikkel 24.06.17.

For oss på Hegra barneskole ville det virkelig gitt grunn til storslått feiring når skolen starter opp igjen 16. august. Endelig noe konkret og framtidsrettet å forholde seg til!

Men klok av skade holder vi nok litt igjen på den optimismen. For hva er det som faktisk står i kommunestyrevedtaket og som har fått Bladet til å trekke slike positive slutninger til vår fordel?

Jo, 18. juni vedtok kommunestyret følgende – etter forslag fra ordføreren:

«Prosjektering og planlegging av Hegra barneskole gjennomføres, og midler i budsjett og økonomiplanforslaget avsettes, slik at bygging kan ta til når sikringstiltakene i området er gjennomført, senest i 2019.»

Det er det som ble vedtatt!

Nok en gang et vedtak som i beste fall kan bli gjenstand for diskusjoner etterpå. Vedtak som dette som så til de grader åpner opp for tolkninger, vil ikke ha noen kraft før det blir presisert.

Slik jeg oppfatter vedtaket, skal skolen prosjekteres og planlegges. Og midler skal avsettes i budsjett og økonomiplan, slik at bygging kan starte når sikringsarbeidene (dette gjelder kvikk-leireforekomsten i området) er gjennomført, senest i 2019.

Altså skal sikringsarbeidene være ferdige senest i 2019.

Penger skal avsettes, sies det og skolen bygges. Men når? Er det i 2019, 2025, 2030 – eller hva menes?

Jeg er fristet til å si at ordlyden i vedtaket er bygd som et revehi: Det har flere utganger og tolkningsmuligheter. Vedtaket har derfor liten verdi for oss.

Selvsagt må sikringsarbeidene bli ferdige en gang, og det er på tide at det blir satt et tidspunkt for det. Nå sies det senest i 2019. Og det er bra med tanke på hele sentrumsutviklinga i Hegra. Og selvsagt kommer ny skole i Hegra en gang, men ennå har ikke kommunestyreflertallet greid å si når!

Og hva beror det på? Det kan da vel ikke være begrunnet i kommuneøkonomien? For den påstås i det ene øyeblikket å være i strålende form, mens man i neste øyeblikk ikke har penger til å opprettholde bemanningsnormer i barnehagene. Og i skolen kan vi stor grad skyte en hvit pil etter tidlig innsats og tilrettelegginger.

For å si det slik, så er forsvarlighetsbegrepet i skolelovverket satt under hardt press slik situasjonen er!

Er det ikke nettopp manglende inntekter og dermed en anstrengt økonomi sammen med vedtatte prioriteringer som har forårsaket at Stjørdal står i den situasjonen vi nå står oppe i?

For hvorfor skal det ellers være så vanskelig å vedta byggestart i Hegra?

Det er et ordtak som sier at «når krybba er tom bites hestene». Resultatet av det, har vi sett av samarbeidsklimaet i kommunestyret nå i periode etter periode.

Det er i denne sammenhengen lett å forstå hvorfor Fremskrittspartiets Bjørn Ole Håve stilte spørsmål i Stjørdals-Nytt onsdag 14. desember om forholdene i Stjørdal kommune. Der spør han om kommunen mangler politisk lederskap, eller om det er bevisst taktikk – når forpliktende vedtak uteblir?

Et sterkt poeng – fra en som selv er en del av kommunestyreflertallet og som slik sett også er med på å si nei til å styrke inntektene til kommunen. Det tar i neste runde bort handlingsrommet for nettopp – politikerne.

Å fatte et vedtak som det som ble fattet 18. juni, sier vel egentlig alt om det Bjørn Ole Håve peker på: For det sier egentlig svært, svært lite. Politikk er «det muliges kunst», men i Stjørdal kan det meste i politikken se ut til å bli umulig – i mangel på penger, for jeg skal avholde meg fra å si mangel på vilje.

Når det i debatten 18. juni om ny svømmehall i Stjørdal til 150 millioner ble sagt at den var gått ut på dato, ja – så drister jeg meg til å spørre politikerne om det er slik at de mener at Hegra barneskole ikke er gått ut på dato?

Og hvis pengene finnes: Hvorfor tidfestes ikke byggestart?

Og så er det slik at det er mulig å gjøre flere ting samtidig – og noe er allerede gjort: Vi har allerede utredet og laget rom og funksjonsprogram for ny Hegra barneskole.

Hvis økonomien er så uklar for politikerne som det kan synes, ja – noen er til og med bekymret for den. Så er jeg veldig enig i at vi må spare. Da må vi spare der det er mulig: nemlig å bruke de planene som allerede er lagt og som det er brukt betydelige beløp på å ferdigstille. De er ikke gått ut på dato!

Avslutningsvis vil jeg si at om jeg skulle ta feil i min tolkning av vedtaket fra 18. juni, så ser jeg med spent forventning fram til at ordføreren presiserer tidspunkt for byggestart av ny Hegra barneskole her i Bladet, slik at det blir klart og tydelig for alle oss som eventuelt ikke har forstått – hva han og flertallet har ment i denne saken.

Oddvar Nergård

Rektor Hegra barneskole