Se i opptak: Pressekonferanse om koronautbruddet

foto