Noen av miljøgiftene har vært forbudt i mange år.

- Båthavner og båteiere har plikt til å sørge for at kjemikalier og farlig avfall håndteres miljømessig forsvarlig. Havnene har også plikt til å sørge for at virksomheten ikke skader miljøet, men det ser ut som en del av dem ikke overholder pliktene sine, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Også på opplagsplassene og i sjøbunnen i de fleste havnene ble det funnet til dels høye nivåer av miljøgifter. I to av tolv jordprøver ble det funnet så høye nivåer at jorda kan karakteriseres som farlig avfall.

- Bekymringsfullt

- Dette er bekymringsfullt fordi miljøgifter i jord og sjøbunn sakte men sikkert vil lekke ut og komme over i næringskjeden til dyr og mennesker, sier Ellen Hambro.

Klif vurderer nå behovet for en større og mer representativ kartlegging av småbåthavnene for å få bedre oversikt over omfanget av problemet.

Hommelvik og Stjørdal undersøkt

En NGU-undersøkelse av 11 småbåthavner rundt Trondheimsfjorden ble foretatt allerede i 2005 og viste den gang at båtpussen er en vesentlig kilde til lokal forurensing.

Ved Malvik båtforening i Hommelvik ble det oppdaget at jorda rundt der det foregikk båtpuss var forurenset med kobber tinn og sink

Stjørdal småbåthavn var dengang ikke markert forurenset, men det var noe forhøyede konsentrajsoner av kobber og sink.

En ny godkjenningsordning for alle bunnstoffer til bruk på båter er underveis i EU og Norge