Elise Dalby Grønnesby nåd­de ikke opp i den in­ter­na­sjo­na­le mis­se­fi­na­len. Nå er hun ak­tu­ell i ny mu­sikk­vi­deo.

Grønnesby – som i fjor som­mer flyt­tet fra Hamar til Hommelvik – de­bu­te­rer i ny mu­sikk­vi­deo med ar­tis­te­ne Tony-T og Lloyd Lawrence.

Vi­deo­en til låten «Feel better» ble spilt inn i Trondheim i no­vem­ber i fjor og slip­pes i lø­pet av et par uker.

– Lloyd spur­te meg litt i farta. Jeg sy­nes det hør­tes ar­tig ut, og ble med, sier Grønnesby.

Skrekkhistorier

I slut­ten av ja­nu­ar sto 19-år­in­gen på sce­nen og re­pre­sen­ter­te Norge da den in­ter­na­sjo­na­le Miss universe-fi­na­len gikk av sta­be­len i Miami i USA.

Grønnesby nåd­de ikke helt opp, men be­skri­ver opp­le­vel­sen som helt fan­tas­tisk.

– Det har vært en opp­le­vel­se for li­vet. Kanskje den aller stør­ste opp­le­vel­sen i li­vet mitt til nå. Jeg har blitt kjent med mange nye men­nes­ker og fått fle­re gode ven­nin­ner. På for­hånd had­de jeg hørt skrekk­his­to­ri­er om jen­ter med hevede ho­der, men vi ble en vel­dig splei­set gjeng. Alt jeg tar med meg fra USA er godt, sier Grønnesby, som sammen med de 87 andre kan­di­da­te­ne reis­te til Florida tre uker før fi­na­le­sho­wet.

– Det var lan­ge og trav­le da­ger. Alt hand­let om for­be­re­del­ser. Vi prøv­de klær, øvde på po­se­ring og del­tok i flot­te mid­da­ger, for­tel­ler Grønnesby.

Møtte Trump

Skjønn­hets­kon­kur­ran­sen ar­ran­ge­res av Miss Universe Organization – et part­ner­skap mellom det ame­ri­kans­ke TV-sel­ska­pet NBC og Donald Trump. Den ame­ri­kans­ke for­ret­nings­man­nen duk­ket selv opp på det luk­su­ri­ø­se del­ta­ker­ho­tel­let un­der kon­kur­ran­sen.

– Han gikk rundt og pas­set på at alle had­de det bra, kjør­te rundt i den lil­le golf­bi­len sin og hils­te og smil­te til kan­di­da­te­ne, for­tel­ler Grønnesby. 19-år­in­gen snak­ket med man­ge­mil­li­ar­dæ­ren fle­re gan­ger og om­ta­ler han som en hyg­ge­lig type.

– Vi snak­ket om alt og ingenting, egent­lig. Si­den jeg kom­mer fra Norge, spur­te han en del om Celina Midelfart, av­slø­rer Grønnesby.

Fjæra

19-år­in­gen kom­bi­ne­rer nå stu­di­er på Steinkjer med mo­dell­opp­drag for uli­ke byrå. Grønnesby stor­tri­ves i morens nye bo­lig på Grønberg og sier hun i hvert fall vil bli bo­en­de i Malvik ut stu­die­lø­pet.

– Vi har fun­net drømmehuset vårt og tri­ves vel­dig. Jeg går ofte tu­rer med hun­den min i Hommelvikfjæra og sy­nes det er vel­dig fint her.

SELFIE MED TRUMP: Missekandidaten fra Norge møtte multimilliardæren Donald Trump. – Vi snakket en del om Celina Midelfart, sier Elise Dalby Grønnesby. Foto: privat