Han melder seg dermed på i den politiske striden som nå er under oppseiling i fylket om hvordan aksjene i kraftselskapet NTE skal fordeles når fylkeskommunen oppløses om noen år. Konsulenter har verdsatt NTE til 4,8 milliarder kroner. Legges folketallet til grunn, betyr det at Stjørdals andel av NTE-kapitalen vil være rundt 800 millioner kroner.

– Det vil bety en betydelig styrking av kommuneøkonomien i Stjørdal, sier ordfører Johan Arnt Elverum. Avkastningen vil kunne gi Stjørdal rundt 20 millioner kroner årlig.

Det går mot nedleggelse av fylkeskommunene. Fylkene og staten er nå i ferd med å utrede hvordan arbeidsoppgavene skal gjøres og verdiene fordeles. En meget aktuell løsning er å overføre fylkets energiselskap til alle kommunene i fylket. Det var i sin tid de kommunale elektrisitetsverkene som gikk sammen i NTE.

Stjørdalsordfører Johan Arnt Elverum mener det er helt naturlig å føre NTE-kapitalen tilbake til kommunene. Elverum peker på at Stjørdal kommunale E-verk var et av selskapene som gikk inn i NTE med betydelige verdier.

– Det er nå helt naturlig at kommunene nå får tilbake disse verdiene som tilhører folket, sier Johan Arnt Elverum.

Han er klar over at han nå tar opp et brennhett politisk stridstema. Ordfører Bård Langsåvold i nabo- og kraftkommunen Meråker varsler at også han akter å melde seg på i striden om kraftmillionene. I trønderavisa lørdag signaliserte Meråker-ordføreren at kraftkommunene ønsker en betydelig del av NTE-kaka om den skal fordeles på kommunene. Langsåvold mener de kommunene der det meste av kraften produseres, også må få mest når NTE-aksjene skal fordeles.

Stjørdalsordfører Johan Arnt Elverum har ikke sans for en slik fordelingsmodell. Ordføreren peker på at verdiene i NTE er bygget opp gjennom mange år av trøndere som har betalt for høye strømregninger.

– Det er derfor helt naturlig og rettferdig å fordele NTE-verdiene blant kommunene etter folketall, sier Elverum.

Han trekker fram det faktum at kraftkommuner som Meråker allerede får store tilskudd gjennom konsesjonsavgifter og konsesjonskraft. Også eiendomsskatt på kraftanleggene kan være en inntektskilde for kraftkommunene.

– Disse kommunene får allerede godt betalt for å være vertskommuner for kraftanleggene. Nå er det snakk om å fordele verdiene i NTE på folket som har betalt og sørget for den solide økonomien, sier Elverum.

– Hva kan Stjørdal kommune gjøre med 20 millioner kroner ekstra i året?

– Dette representerer verdifulle midler for Stjørdal. Det er sagt fra fylkets side at NTE-kapitalen først og fremst skal brukes til regional utvikling. Det er jeg helt enig i, sier Elverum. Han ønsker å bruke Stjørdals andel av NTE-millionene til infrastruktur-tiltak.

Stjørdalsordføreren er helt kategorisk på at han ikke ønsker å legge opp til noen sløseripolitikk om det skulle risle 20 millioner ferske kroner over kommunekassa hvert år framover. Elverum ser slett ikke for seg at kommunen eventuelt skal selge NTE-aksjene slik nabokommunen Malvik har gjort med sine kraft-aksjer. Elverum vil bruke kraftmillionene til infrastrukturbygging slik fylkeskommunen nå tar avkastningen fra NTE inn i sin økonomi.

Spørsmålet om hvordan NTE-verdiene skal fordeles, blir trolig tatt opp i fylkestinget i Nord-Trøndelag i desember i år. Elverum regner med en opphetet politisk diskusjon om fordelingen blant kommunene i Nord-Trøndelag.

Elverum akter slett ikke å begynne å bruke kraftpenger på forskudd. Staten kan nemlig komme inn og konfiskere hele formuen. Det er ikke avgjort at kommunene skal få tilbake verdiene de har skutt inn. Det kan bli avhengig av hvordan staten seg for seg at også oppgavene til fylkeskommunen skal fordeles. I alle fall vil det sannsynligvis bli opprettet overgangsordninger som kan komme til å strekke seg over flere år.

Sp-ordfører Johan Arnt Elverum har et forholdsvis klart forsprang på Aps Ingvild Kjerkol ett år før valget.