To hardt skadd i trafikkulykke i Helltunnelen i Trøndelag