Morten Harper i Naturvernforbundet og Per Inge Værnesbranden i Norsk Ornitologisk Forening tar nå opp planene om bobilcamp med Stjørdal kommune.

Under press

– Tidligere i vår registrerte vi at det ble foretatt grunnboring ute i fjæra ved utløpet av Gråelva. En telefon til kommunen oppklarte at det ble gjort i forbindelse med etablering av bobilparkering ved småbåthavna, sier Morten Harper.

Per Inge Værnesbranden peker på at campingplassen blir plassert ved strandsonen helt i nærheten av våtmarksområdet ved utløpet av Gråelva.

Han peker på at våtmarker og annen typer natur er under press mange steder. Og for mange fuglearter er det rapportert om negativ bestandsutvikling, både nasjonalt og internasjonalt.

– Det er denne bit-for-bit politikken som skjer mange plasser, som gradvis forringer naturkvalitetene og som totalt sett har en negativ innvirkning, mener Morten Harper.

Naturpark

Ornitologisk Forening peker på at også fylkesmannen er skeptisk til inngrep og utfylling av masser i fjæreområdet. Inngrep her kan true det biologiske mangfoldet.

Planen som kommunestyret i Stjørdal behandlet, peker på at hele området fra Microplast på Tangen til Småbåthavna må utvikles som en naturpark.

Hele våtmarksområdet med den gamle betegnelsen «Svaberget» og sandbanker i området er ifølge planen sårbare verdier og må sikres.

I et brev Naturvernforbundet og Ornitologisk Forening har sendt til Stjørdal kommune, peker de på at i Trøndelag har nedbygging av fuglerike fjæreområder vært aktuelle tema som har skapt medieomtale det siste året. Dette gjelder utfylling av arealer som er større enn ved Gråelva, men omhandler samme tema: Ødeleggelse av viktige fugleområder.

Både Morten Harper og Per Inge Værnesbranden presiserer at de ikke spesielt er imot campingplass for bobiler. De mener at campingplassen ikke må legges tett inntil det sårbare våtmarksområdet.

Foreslår tiltak

De foreslår flere konkrete tiltak: Strandvegetasjonen som blir innenfor det planlagte fyllingsområdet, må flyttes på utsida for å gjenskape likende forhold som dagens. Både Naturvernforbundet og Ornitologisk Forening peker på at dette ble gjort da nye E6 ble bygget i Halsøen. Men for området ved småbåthavna er ikke dette vurdert i det hele tatt.

Harper og Værnesbranden mener steinfyllinga må dekkes til med jord eller oppgravd masse slik at fyllinga ikke blir opplevd som en steinørken. De ønsker også at det blir bygget en jordvoll som skjermer mot trafikk og forstyrrelser. Vollen må gjerne beplantes med trær og busker som er naturlige på stedet.