Arbeiderpartiet mener stjørdalsordføreren tar seg til rette og bestemmer for mye.

Ordfører Ivar Vigdenes mener han følger boka og har sitt på det tørre.

Stadige beskyldninger

Overfor Stjørdalens Blad gir ordfører Ivar Vigdenes tydelig uttrykk for at han slett ikke liker de stadige insinuasjonene som kommer fra Arbeiderpartiet.

Torsdag ettermiddag kulminerte det i formannskapet. På bordet til stjørdalspolitikerne lå et nytt brev fra fylkesmannen. Denne gangen handlet det om ordfører Vigdenes sitt løfte om økonomisk støtte til den internasjonale skolen i sommer.

Politisk viljeserklæring

Stjørdalsordføreren hadde sjøl bedt fylkesmannen vurdere om han hadde gått ut over sine fullmakter. Vigdenes sitt utgangspunkt var at han bare hadde kommet med en politisk viljeserklæring. Han understreket at han ikke hadde bevilget penger til den internasjonale skolen.

Fylkesmannen tar ikke tak i den aktuelle saken, men kommer med generelle betraktninger omkring ordførerens rolle. Fylkesmannen slår fast at Vigdenes neppe brøt kommuneloven da han kom med en politisk meningsytring.

Pekefingeren

Men fylkesmannens juridiske eksperter hever samtidig pekefingeren: Ordføreren som er den som juridisk sett signerer for kommunen, har ikke anledning til å forplikte kommunen ut over fullmaktene som han har fått fra kommunestyret.

Fylkesmannen presiserer at det vil ha betydning for omgivelsene at ordføreren klart er i stand til å skille mellom rollen som politiker og ordfører slik at det ikke blir skapt misforståelser eller forventninger på feilaktig grunnlag.

Ikke ut over fullmaktene

Ordfører Ivar Vigdenes mener at brevet fra fylkesmannen viser at han ikke har gått ut over sine fullmakter og forpliktet pengestøtte til den internasjonale skolen.

Ap's gruppeleder Joar Håve er like tydelig på at brevet fra fylkesmannen representerer en like tydelig pekefinger overfor stjørdalsordførerens opptreden.

Flere saker

Håve trekker fram flere saker der Arbeiderpartiet mener stjørdalsordføreren har opptrådt i strid med det som er vanlig og helt på kanten av kommuneloven:

– Han sørget for å få stoppet rådmannens framlegg til økonomiplan. Han har gått veldig langt i å love bort penger uten formelle vedtak. Og stjørdalsordføreren driver saksutredning som det er rådmannen som skal ha ansvaret for. Samtidig er han med i politiske organ og stemmer for saker han sjøl har utredet, påpeker Ap's gruppeleder Joar Håve.

Arbeiderpartiet trekker fram sakene om Stjørdal kommune sin lønnspolitikk og kommunestyrets adgang til å delegere myndighet nedover i systemet som to konkrete eksempler på saker som stjørdalsordføreren har vært saksbehandler for.

Ordfører Ivar Vigdenes presiserte tydelig i formannskapet at han aldri stoppet rådmannens framlegg til økonomiplan.

Ikke uvanlig

– Jeg fikk saksdokumentene til gjennomsyn, noe kommuneloven slår fast at møteleder skal ha. Jeg stilte rådmannen spørsmål om noen konkrete tall. Rådmannen valgte sjøl å korrigere tallene før dokumentene ble sendt ut, påpeker ordfører Ivar Vigdenes.

Han peker på at fylkesmannen i ettertid også er tydelig på at møteleder har plikt til å bidra til at alle saker er godt nok opplyst før sakene behandles.

– Det er heller ikke uvanlig at ordføreren utreder enkelt saker, sier Vigdenes.

For å rydde all tvil av veien, går han igjen til fylkesmannen for å få klarhet i om ordføreren kan utrede saker.

– Arbeiderpartiet skal få tydelig svar også på denne insinuasjonen, sier Vigdenes.