«Den store tabben på denne strekningen er at motorveien bygges ut før jernbanen»

Torgeir Anda i Malvik Venstre mener at det ikke er behov for firefelts motorvei mellom Stjørdal og Trondheim.  Foto: Bjørn Fuldseth

Debatt

Det er ikke behov for fire felt på hele strekningen mellom Ranheim og Stjørdal. Det vil gi økt biltrafikk og ødelegge for Byvekstavtalen.

Det er gode grunner til å utbedre E6 gjennom store deler av Trøndelag, men det er ikke noe behov for firefelts vei på strekningen fra Ranheim til Stjørdal. Det er heller ikke behov for dette nord for Stjørdal. Det er flere grunner til dette. Som kjent er det satt et mål i Byvekstavtalen om at det ikke skal være økning i biltrafikken inn til Trondheim. Det er en forutsetning for den statlige støtten til avtalen. Økt kapasitet og økt fart vil naturlig føre til økt trafikk, det er også en forutsetning for finansieringen med bompenger. Det samfunnsmessige målet er at vi skal redusere biltrafikken og styrke kollektivtilbudet. Det er nødvendig av hensyn til klima, miljø, jordvern og sikkerhet.

Begrunnelsen for fire felt og høyere hastighet er at det gir større samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Jeg er sterkt uenig med kriteriene som legges til grunn der det legges aller størst vekt på fart. Fire felt og full fart vil gi noen minutters besparing på strekningen, men tungtrafikken har ikke lov til å kjøre fortere enn det fartsgrensen er i dag. Det er på godstransport den samfunnsøkonomiske gevinsten per minutt er størst. Så kan vi fundere om hvor mye en bil med laks fra Vikna til Trondheim taper mest tid på turen; Det er helt sikkert betydelig mer på en dårlig vei fra Vikna til E6, enn på strekningen gjennom Malvik. Gul stripe på fylkesveiene er viktigere enn fire felt.

Med nye tuneller på strekningen vil reisetiden på hele strekningen gå ned, og sikkerheten styrkes. Jeg har ikke noe prinsipielt imot 110 kilometer i timen, men ser det ikke som noe problem at dette settes ned til både 100 og 90 kilometer i timen på deler av strekningen for å nå andre mål i samfunnet som redusert støy, uønskede skjæringer, unødig bruk av areal og økte kostnader. Det er ikke noe stort køproblem på strekningen. Unntaket er Væretunellen i rushtiden, spesielt på fredager. Venstre er positiv til nye løp både i denne tunnelen og de andre tunellene på strekningen.

Den store tabben på denne strekningen er at motorveien bygges ut før jernbanen. Dobbeltspor fra Trondheim til Stjørdal, med lang tunell Ranheim- Hommelvik, skulle vært bygget før utvidelse av veien. Da kunne mer av persontrafikken gått med tog, ikke minst med et flytog mellom Trondheim og Værnes. Utbygging av dobbeltspor, med økt kapasitet, er nødvendig for å nå målene i Byvekstavtalen. De nasjonale målene er også at det skal satses like mye på jernbane som på vei. Derfor er de viktig at når Nasjonal Transportplan skal revideres må Trøndelag stå sammen om at nå er det tid for jernbanen.

Torgeir Anda,

Malvik Venstre