«Hegra ungdomsskole skal bestå!»

Hegra ungdomsskole.  Foto: Jan Erik Sundøy

Debatt

Svar til Toril Kringen:

Toril Kringen, leder av Hegra Arbeiderlag, sår tvil om ordførerens, Senterpartiet og flertallspartienes ønske om å beholde Hegra ungdomsskole i et innlegg her i Bladet 19.november. Det er det ingen grunn til.

Etter et solid, og godt valgresultat til Senterpartiet på 38,5 % ved kommunevalget i 2019 fikk vi med oss solid oppslutning og styrke inn i forhandlinger med våre samarbeidspartnere som resulterte i at nettopp dette ble forankret i vår felles plattform for perioden vi er inne i. Utover dette har Sp, Høyre og Frp programfestet renovering av skolen i våre respektive valgprogram, og også KrF og Miljøpartiet har utalt at de ønsker å bidra til at dette skjer.


Renovering av Hegra ungdomsskole:

«Der det er vilje er det vei!»


Det er allikevel flere av våre kommunestyrerepresentanter i de ulike partiene som ikke ønsker renovering for en hver pris, nettopp fordi dette er en renovering og ikke en total ombygging av skolen. Rammen på 45 millioner for dette arbeidet fremkommer etter å ha plusset på den opprinnelig avsetninga for forhold som det ikke var tatt høyde for. Hegrasrepresentantene i Senterpartiet stiller seg fullt bak beslutningen om å nå sette strek ved 45 millioner. Det er også som kjent en rekke andre gode formål som ønskes prioritert. Vi deler forøvrig skepsisen til flere som har engasjert seg i saken, om at dersom det ikke blir renovering av skolen nå, blir det lenge til (om det i det hele tatt blir noe av), og det kan bli en ny diskusjon om skolestruktur i fremtidige kommunestyreperioder.

Kringen omtaler 18 millioner som småpenger i innlegget , og det vitner vel mer om Ap sitt avslappede forhold til økonomistyring, og vilje til å etterleve vedtatte budsjett enn noe annet.

Vi må minne om at i budsjettforslaget som nå er til behandling ligger det inn kroner O til renovering av Hegra Ungdomskole. Det er realiteten vi må forholde oss til, og vi er glade for at et enstemmig formannskap (inkludert AP) på bakrunn av dette har støttet ordføreren i å be kommunedirektøren se på saken på nytt. Prosjektet knas, og det skal vurderes om det er mulig å få til en god løsning for renoveringen innenfor en kostnadsramme på 45 millioner. Om det lykkes vet vi ikke før resultatet av dette arbeidet blir presentert. Flertallspartiene har allikevel startet arbeidet med å finne inndekning på dette beløpet, for som Kringen også skriver i sitt innlegg der det er vilje er det vei.Historiefortelling er et nyttig verktøy å bruke når en skal få frem sine synspunkter,  og særlig når en kun bruker en del av historien som passer sine argumenter godt. Kringen kunne i sitt innlegg nevnt at den påfølgende skolestrukturdebatten vi fikk i Stjørdal etter et forslag fra Venstre og Arbeiderpartiet opprinnelig, bidro til å sette flere skoler utover Hegra Ungdomskole i spill. Argumentet til Arbeiderpartiet den gangen, var at de ikke trodde det var mulig å få realisert en ny Hegra barneskole uten at skolene i Forradal, Flora og Skjelstadmark ble lagt ned. Venstre argumenterte for at det ikke ville være mulig å få realisert Halsen barneskole.

Vel, nåsituasjonen forteller oss noe ganske annet. En flunkende ny, og fin Hegra barneskole er tatt i bruk, skolene i Skjelstadmark og Forradal består, og ildsjeler har bidratt til et privat skoletilbud i Flora. Vi jobber nå på for å finne en mulig løsning på renovering av Hegra ungdomsskole, og jaggu ligger det ikke inne penger til oppstart av bygging Halsen barneskole også inne i forslaget som nå er til behandling av budsjett.

En skal høre mye før øra detter av, er det et ordtak som sier.

Vel, dette ble i beste fall skudd på feil blink Kringen!

Kommunestyrerepresentanter Sp fra kommunedel Hegra

Einar Smågård, Therese Horten, Karoline Storflor, Siv Sætran