Er det trygt å bygge boligblokker på «bløtleire» på Vikhammer?

Vikhammeråkrene. 18 August 2019.  Foto: Ole Martin Wold

Debatt

På «Malviks beste matjord» skal det bygges et boligkompleks for 800 mennesker på åkeren nedenfor Øvre Vikhammer gård, helt ned til sjøen, initiert av Arbeiderpartiet og Senterpartiet og godkjent av kommunestyret. I en rapport fra 2017 konkluderer Multiconsult med at grunnen består av «bløt leire» og kan bestå av «sensitiv leire», «kvikkleire» og «løsmasser». Likevel kan jeg ikke se at faren for skred er nevnt med ett eneste ord i kommunens vedtak om preventive tiltak.


 

Heimstaden/Fredensborg kjøpte i fjor sommer Paul Vikhammers åker på Øvre Vikhammer, der det skal bygges tett i tett med boliger. Etter Gjerdrum må spørsmålet stilles – er det tilrådelig å bygge på bløtleire? Tåler området høye bygninger tett i tett på marin leire? Multiconsult, som har undersøkt grunnforholdene, bruker uttrykk som at området består av «bløt leire» og kan bestå av «sensitiv leire», «kvikkleire»  og «løsmasser». (Det har vært flere ras i områder på Vikhammer, blant annet i 1998, 2002 og 2012.) Multiconsults rapport gir bare en beskrivelse av forholdene, noen få vurderinger og ingen forslag til tiltak. Det er heller ikke mulig å lese om preventive tiltak i vedtakene om utbygging fra kommunen.


 

Grunnforholdene ble undersøkt i 2017 av Multiconsult, men i november 2020 ble det tatt nye prøver, noe jeg frykter betyr at utbyggerne og/eller Multiconsult er usikre på om grunnforholdene tåler en slik utbygging eller belastning.

I rapporten skriver Multiconsult blant annet:
«Området ligger under marin grense og det kan derfor ikke utelukkes forekomst av sensitiv- og kvikk leire.» Firmaet konkluderer med at det er «behov for supplerende grunnundersøkelser og etterfølgende vurderinger» samt at: «Poretrykksmålingene bør videreføres for å dokumentere poretrykksvariasjoner over tid.»

Jeg finner ingen offentlig dokumentasjon på at dette er fulgt opp fra kommunens side.

 

I NVEs forslag til ny veileder om ras fra 2019, heter det blant annet:

«Med flyteskredmateriale menes svært løst lagret sand og silt som er avsatt i og utenfor strandsonen.» (Silt og sand beskrevet i området i Multiconsults rapport). Og videre: «Det finnes flere eksempler på at skred har skjedd i områder hvor man både har hatt avsetninger med flyteskredmaterialer og marine leirer, enten leire som tynne lag eller som mektigere lag under sand– og siltavsetningene. Ofte har man sett at leira til dels har vært sensitiv eller kvikk. … Erfaring viser at mange skred i strandsonen er direkte utløst eller sterkt påvirket av menneskelig aktivitet. De kan være direkte utløst på grunn av … utvidelse av landareal for utbygging eller i forbindelse med bygging av annen infrastruktur.»

Saken fortsetter under bildet.

Jan Holm journalist, forfatter og hytteeier på Vikhammer  Foto: Privat


Slik som på åkeren på Vikhammer. Og som flere eksperter har uttrykt de siste dagene:

«Så lenge kvikkleira får ligge i ro, er det trygt.» Når den røres, kan den fort bli flytende.

Problemene oppstår når det blir anleggsarbeid. I NVEs forslag til veileder om flyteskred står det: «Det er estimert at opp mot 90 prosent av alle skredene er direkte eller indirekte forårsaket av anleggsarbeider. … Flyteskredmateriale er særlig utsatt når det gjelder vibrasjoner fra sprengning, vibrokomprimering eller annen form for rystelser.»


 

Noe jeg frykter vil skje under utbyggingen på Vikhammer – eller etter.

«Det er vanskelig å forstå hvordan det kunne bli gitt tillatelse til bygging av et stort boligområde på et område som var kartlagt som svært rasfarlig», skriver professor i geologi, Knut Bjørlykke, om Gjerdrum i en kronikk i Dagens Næringsliv 4. januar i år, og videre: «I områder over 200 meter over havet er det ikke kvikkleire, og mer av boligbyggingen burde ha foregått der. Da ville vi også ha spart dyrket mark, som for det meste finnes under denne grensen.»

Det er jo nesten uforståelig at en i 2021 skal ofre matjord for boliger og utsette folk for rasfare når det finnes store ubebodde områder i Malvik kommune.

Det er ingen tvil om at Gjerdrum-saken bør få konsekvenser for Vikhammer-utbyggingen. Her må nye undersøkelser til, kommunen må se på saken med nye øyne og eiendomsspekulantene må tenke seg om to ganger før spaden settes i jorda!


Jan Holm

journalist, forfatter og hytteeier på Vikhammer

Innlegget sto først på trykk i Adresseavisen onsdag.