«Sentrum Vel har ikke fått noen egen invitasjon til et møte om byggeplanene»

Sentrum Vel i Hommelvik mener de ikke har fått noen invitasjon til møte om byggeplanene på Moan fra PKA.  Foto: pka ARKITEKTER

Debatt

(svar på kritikk fra PKA sitt leserinnlegg 16.02.21)


Sentrum Vel representerer hundrevis av beboere i Hommelvik sentrum. Vårt syn er at 6.etg. høye blokker i strandsonen ikke gir tilbake kvaliteter til lokalsamfunnet i Hommelvik Sentrum.

Et friareal med parkanlegg ser vi derimot på en kvalitet som kan styrke lokalsamfunnet vårt.

I dette svaret på PKA sine påstander fra leserinnlegget 16.02.21, velger jeg å skrive under som privatperson, ettersom det ikke har blitt avholdt et nytt styremøte i februar.


 

Fra leserinnlegget i Bladet 04.02.21.  (Sentrum Vel).

«Hommelviks historiske identitet ignoreres i forslaget. Utbyggerne beskriver på sine nettsider området som en «ny bydel», og har også i navnet på forslaget forsøkt å tegne et bilde av Hommelvik som noe større enn et tettsted.

Utbygger hevder også at planforslaget skal «knytte sammen Sjøsiden og Hommelvik sentrum», og de nye blokkene skal være «utformet med respekt for Hommelviks historie og har hentet inspirasjon fra den tradisjonelle byggeskikken». Å «slenge» saltak på 5-6 etasjes blokker og å kalle gløttene mellom blokkene for «tun» er ikke nok til å ta hensyn til byggetradisjonene i Hommelvik. De høye boligblokkene kommer til å dominere sentrum og overskygge friområdene i fjæra så vel som det de historiske småhusgatene. Viktige siktlinjer fra gater og ganglinjer i sentrum brytes».

Manglende medvirkning fra Malvik Kommune

Hva er medvirkning?

I følge §5.1 «Medvirkning» i plandelen av Plan- og bygningsloven (2009), heter det at: «Planmyndigheten skal gjennom hele planarbeidet sørge for åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i lokalsamfunnet og dialog med organiserte og uorganiserte interesser. Planmyndigheten skal tilstrebe størst mulig offentlighet og reell medvirkning i planprosessene».

Medvirkning betyr at man har muligheten til å si sin mening om noe, og at meningen blir lyttet til. Ung.Med. 

Ungdomsrådet i Hommelvik ble ikke lyttet til når det gjaldt å stoppe utbyggingen i Stasjonsfjæra/Moan. Under Oppsummering og avklaringsmøtet 01.12.11 (kommunen kjøpe området i mars 2011), påpeker saksbehandler i Malvik Kommune at «Økt fortetting må ikke gå utover areal i strandsonen eller grøntstrukturen Kilde». Sentrum vel og Historielaget og flere skrev inn om at strandsonen må bevares som friområde (innen fristen 26.08.11).

Ungdomsrådet skrev flere innlegg i MalvikBladet mot utbygging i området, og ytret sine meninger mot utbygging i møter.

Malvik Kommune valgte å utelate barn og unges syn i saksframlegget til Fylkesmannen «S. 4 og 5. i innlegget – «barn og Unge – ingen merknader».

Medvirkning Innebærer at grupper eller personer som har interesser i eller er berørt av beslutninger får anledning til å følge beslutningsprosessene og fremføre sine synspunkter. Medvirkning brukes om prosesser hvor det deltar flere personer eller grupper med ulike interesser, f.eks. i utarbeidelse av kommunale planer.Boligabc.no

Saken fotsetter under bildet.

Astrid J. Eggen frykter at stasjonsfjæra privatriseres.  Foto: Arkiv


Videre har vi i Sentrum Vel ikke fått erstattet 10 dekar som Malvik kommune tok til bygging av Hommelvik helsetun og Bruket kulturhus, som var et offentlig friområde/grøntareal i sentrum. Kommunen er pliktig til å erstatte dette område ifølge grøntareal-analysen fra 2011. Moan er det eneste område i Hommelvik sentrum som er stort nok til et slikt erstatningsareal.

I 2012/2013 solgte Malvik Kommune område Moan / Stasjonsfjæra til private utbyggere UTEN at innbyggerne fikk være med å innvirke på hva dette friarealet skulle brukes til. Planene ble holdt hemmelige og folkemøter ble ikke avholdt.

Medvirkningsmøter ble avholdt i 2014 i forbindelse med Sentrumsplanen for Hommelvik. Her deltok Sentrum Vel, og vi sendte inn en høringsuttalelse hvor flere av punktene ble tatt med inn i Sentrumsplanen. Sentralt her var punktet hvor det påpekes at det ikke skal bygges høyere enn 3 etasjer i sentrum (inkludert Moan/Stasjonsfjæra).

Denne bestemmelsen ble uforståelig tilsidesatt av kommunen i ny KPA fra 2019, hvor det åpnes opp for å bygge opptil 6 etasjer. Vi skal ikke spekulere i hva slags hestehandler som har foregått mellom kommunen og utbyggerne, men vi kan konstatere at håndteringen leder til et dårlig resultat for befolkningen i Hommelvik og sedvanlig økt profitt for utbyggerne.

I 2018 ble det satt i gang et innbyggerinitiativ for bevaring av Stasjonsfjæra. Initiativet med sine neste tusen deltagere, har blitt ignorert i to runder. Først i 2018 fordi det manglet underskrifter, og senere da dette var rettet opp ble det i 2020 avvist i kommunestyret på grunn av at initiativet var «behandlet tidligere». ‘

Det har kommet meg for øret at dette sitatet kom fra kommuneledelsen: «det er fint at folket engasjerer seg, men vi har nå bestemt oss for å bygg».

I Bladet 21.02.21 presenteres det enda en sjokkerende nyhet. Et 6.etg kontorbygg der hvor den gamle stasjonsbygningen i Vika står. Ved siden av ærverdige Rampa og Torggården. Det er ikke noe annet å si har politikerne i Malvik har blitt «riv ruskende gærne» hvis de godkjenner dette forslaget. Mange går rundt og snakker hvor dominant og malplassert et så høyt bygg vil bli på stasjonsområdet – men ikke mange tør si det offentlig.


 

Manglende medvirkning fra PKA: Så vidt jeg vet har jeg aldri hevdet at lov om medvirkning i planprosessen fra PKA ikke har blitt fulgt? Det jeg skriver er at det fra Malvik Kommune sin side ikke har vært noen form for medvirkning i hva området Stasjonsfjæra/Moan skal brukes til. Til opplysning kan jeg føye til at de eneste folkemøtene som har blitt avholdt var i regi av Sentrum Vel. I de to folkemøtene på Rampa i Hommelvik, var de oppmøtte innbyggerne klar på at de ikke ønsket utbygging i den skala som det nå foreligger i planforslaget. Det siste folkemøtet i regi av Sentrum Vel med ble avholdt den 27.10.19. 

At det ble opprettet en nettside 4, juni som vi kan komme med våre meninger om at de 6.etg blokkene skal stå 5 cm lenger til høyre, eller om inngangen skal være på den eller den siden, om brua skal flyttes 10 cm – ja alt dette er uvesentlig for oss. Jeg viser her til definisjon på medvirkning fra Boligabc.no. Våre innspill til Sentrumsplanen fra 2014 ble overkjørt og ignorert i KPA fra 2019. (av Malvik Kommune).

Sentrum Vel har ikke fått noen egen invitasjon til et møte om byggeplanene fra PKA, derimot har Sølve Christiansen skrevet som svar på en e-post fra meg, at vi godt kan ta et møte og snakke om utbyggingsplanene. Dette har jeg videresendt til styret i Sentrum Vel. Slik som jeg har forstått det er styret ikke så interessert i å høre mer om de 350 boenhetene, vi har jo ytret klart og tydelig at vi er imot utbygging i stor skala, hvor den økonomiske gevinsten går til privat utbygger. Sentrum Vel er tydelig på at vi er for bevaring av området som offentlig friområde. Vi møter gjerne om det er snakk om å endre på planene ut fra den tidligere Sentrumsplanen, eller om det er snakk om å bevare området. At det skal trykkes flest mulig boliger inn på området mellom 15-50 meter fra strandsonen er vi ikke interessert i å bidra til, men er det snakk om å planlegge et friområde med parkanlegg – møter vi gjerne.


 

Det digitale møtet som ble avholdt 05.01.2021 av plankonsulent PKA ikke var et medvirkningsmøte, men et informasjonsmøte, også ifølge PKA sin egen innkalling til møtet.

Her informerte PKA om sine planer og svarte på noen spørsmål om at det ifølge PKA «god avstand mellom fjæra og de 6.etg. blokkene» og at vi fikk noen meter sikt mellom de store «klossene». Dette er ikke medvirkning, det er informasjon om allerede eksiterende planer. Våre bekymringer om at blokkene er alt for høye og at den foreslåtte utbyggingen av Moan og Stasjonsfjæra kan føre til at fjæra privatiseres, kan jeg ikke se førte til noen endringer i planene?  Man kan jo håpe at vi tar feil, og at hele prosjektet er nedskalert når det legges fram neste gang?


Astrid J. Eggen

Hommelvik