«En slik utbygging vil for ettertiden bli bedømt som et gigantisk feilgrep»

«Vi vil ha en romslig park i Hommelvik, uten vulgære og stengende bygge-kolosser som frarøver oss følelsen av nærhet til sjøen. Vi vil fortsatt ha en behagelig og vid sjøutsikt fra Vika - som har så stor trivsels-verdi, og gjør Vika så spesiell».  Foto: Olav Bidtnes

Debatt

Bygg-kolossene som er planlagt på Moan, eller det utbygger benevner Stajonsby’n er historieløse bygg, alt for store og dominerende, og vil gi Hommelvik et vulgært uttrykk. Vika blir innestengt bak en høy vegg med  kolossale blokker. Det vil ødelegge særpreget ved Vika, den åpne vide sjøutsikten. En slik utbygging vil for ettertiden bli bedømt som et gigantisk feilgrep.

Flere tettsteder og byer i dag, prøver å gjenskape sjøutsikt og nærhet til sjøen som de i sin tid bygde igjen, da man tidligere ikke så verdien av slike åpne grønne  lunger inne i et tettsted, og sjøutsikt ble stengt med store bygningsmasser i det som den gang ble betraktet som nødvendig vekst og utvikling.

Saken fortsetter under bildet.

 

I dag har de fleste fått med seg at dette ikke er en framtidsrettet klok tettsteds/byutvikling for å fremme trivsel og bo-kvalitet, og attraktive bo-steder.

I Hommelvik ligger det til rette, for å gjøre et klokt valg nå, her kan vi skape et unikt og attraktivt parkområde på Moan, ned mot den fine Stasjonsfjæra.


 

Alternativet med et begrenset grøntområde «i hagen» til boligblokkene, vil føles som et privatisert område, og vil medføre konflikter mellom brukere av området, og beboerne i blokkene. «Privat» område vil gjøre både grøntområdet og Stasjonsfjæra mindre attraktiv. 

Utvikling med nye boliger og leilighetsbygg i Hommelvik bør skje innen eksiterende sentrum, og ute i randsonene, det vil si mot og i skråningene mot øst og vest. Fra sentrum og ut mot Moan og Stasjonsfjæra er den beste arealbruken, som gir den beste framtidsrettede trivsels-verdi, - å anlegge en grønn lunge/park.

Når de fleste potensielle areal er bebygd i Hommelvik, hvor skal innbyggerne da finne det som er så viktig og kjærkomment for livs- og bokvalitet. På Moan kan vi tilrette-legge for nærhet til en grønn lunge, en park med tilstrekkelig størrelse for avkobling, som vil være meget eksklusivt, helt inntil Stasjonsfjæra, en av midt-Norges fineste badestrender. Det hele vil være av enormt stor verdi og attraktivitet for Hommelviks innbyggere, og bør også være et viktig fokus og forstått verdigrunnlag for våre folkevalgte?

Vekst for profitt-jagende utbyggings selskaper, og argumentet vi av og til hører, «å gi utbyggere og næringslivet forutsigbarhet» er nå mindre viktig, sett opp mot trivsels-verdien for Hommelviks innbyggere.

Tilgang til sjøen direkte fra sentrum er ikke en avgjørende faktor, adkomst må ikke være i form av en bru eller undergang, vi tar greit vegen vi benytter i dag til området, hvis det må til for å bevare området som en grønn lunge.

Tilgang fra stasjonen ved adkomst med buss eller tog, vil kun være aktuelt for noen få, da nesten alle er lokale innbyggere som skal til Stasjonsfjæra. 

Imidlertid kan en direkte forbindelse med bru eller undergang, være en del av en prosjekt-søknad, hvor deler av finansieringen kan søkes fra Miljødirektoratet.


 

En statlig sikring av Moan området vil styrke finansieringsmuligheten, og vi håper virkelig at et flertall av våre folkevalgte vil støtte det meget gode forslaget fra Mari Bjørnstad.

Argumentet om nærhet til kollektivknutepunkt blir også mere enn godt nok oppfylt uten en boligblokk-utbygging på Moan. Man kan og bør da gjerne gå noen hundre meter før man setter seg på en buss eller et tog.

Er overbevist om at en utvikling med en romslig grønn lunge/park på Moan i Hommelvik vil gjøre Vika til et meget attraktivt sted å bo. De planlagte vulgære koloss-byggene i Stasjonsby’n det motsatte. De vil i beste fall kun være attraktive på kort sikt, for de som flytter inn, for alle oss andre vil de stenge ut all følelse av tradisjonell tilknytning, nærhet og vidsyn til sjøen fra Vika. 

Kommunen bør i mye større grad vektlegge en estetisk innbydende og attraktiv utforming av nær-areal til sentrum, og revurdere hvilke areal som skal benyttes for framtidige boliger og leilighetsbygg i Hommelvik. Vi må også i mye større grad stille krav til at det utformes funksjonelle bygg, med et arkitektonisk pent utrykk. 

Men på hele Moan-området ned til Stasjonsfjæra, der vil vi ha en stor grønn lunge/park, som for framtidas Hommelvik vil være avgjørende for trivsel, god folkehelse, bo- og livskvalitet. Et valg for framtiden, som vil gjøre Hommelvik til et meget attraktivt sted å bo.


Olav Bidtnes