«Stjørdal må investere mer i barn og unge»

Torgrim Hallem i Stjørdal Venstre.  Foto: Jan Erik Sundøy

Debatt

Vi ser stadige eksempler på at Stjørdal har utfordringer i gruppen barn og unge. Barnevernet får stadig mer å gjøre og et økende antall familier sliter. Skolen opplever at flere elever har adferdsproblemer og sliter med angst og skolevegring. Behovet for spesialundervisning i den tyngre kategorien øker.  Og vi ser også et stadig tøffere ungdomsmiljø i kommunen vår. Årsrapporten for 2020 som vi politikere har fått, viser et kritisk høyt sykefravær i barnehagene og i barnevernet. Rektorene adresserer ressursmangel og ikke alle skolene klarer å oppfylle lærernormen. Hva sier dette oss? Prioriterer vi politikere i Stjørdal skole og barn og unge godt nok? Etter Venstres mening er svaret nei.


 

Manglende ressurser

Det er gjerne naturlig å peke på ressursmangel når utfordringene blir for store. Ja det er helt klart en del av svaret. De harde fakta sier oss at Stjørdal bruker 115.000 kr pr elev i grunnskolen. Landsnittet er 126.000 kr. Enkelte skoler når ikke lærernormen. Vi bruker altså mindre på skole enn landssnittet. I skolehelsetjenesten mangler vi 4 årsverk for å være på norm. Barnevernet må stadig tilføres økte midler for å kunne løse oppgavene. I tillegg pålegges også de etatene som jobber med barn og unge generell innsparing av det politiske flertallet. Når ressursene er knappe, blir arbeidshverdagen for de som jobber med barna tøffere og det ser vi av sykefraværet i barnehagene og barnevernet.

Venstre mener helt klart at kommunen må prioritere økte ressurser til barn og unge og forebygging og tidlig innsats må da prioriteres. Det er et politisk valg og Venstre mener at Stjørdal ikke har prioritert barn og unge godt nok. Ikke alle problemene vi ser skyldes pandemien. Et eksempel er når det politiske flertallet ikke ville gi midler til det forebyggende MOT-programmet som ungdomsskolene selv ønsket å innføre. MOT Norge arbeider forebyggende med å motvirke samfunnsutfordringer som mobbing, utenforskap og psykiske vansker. Noen ganger kan det være hensiktsmessig å bruke noe mer penger her og nå for å spare senere utgifter. Nå mener Venstre at vi trenger et taktskifte for barn og unge i Stjørdal.


 

Oppvekstreformen

Fra nyttår trer barnevernsreformen i kraft og med det en oppvekstreform. Målet med reformen er blant annet bedre koordinering og samarbeid mellom de ulike tjenestene. Når det gjelder barn og unge er målet at de ulike etatene fra helsestasjonen, barnehagene, skolene, PPT og barnevernet skal jobbe bedre sammen og mer helhetlig. Man vil komme bort fra silotenkningen som vi har sett tendensen av til nå. Resultatet blir da gjerne at de ulike tiltakene ikke blir målrettede nok. Og da kommer vi til mitt neste poeng i forhold til hvordan vi kan bedre kvaliteten i tilbudet til barn og unge. Nemlig arbeidsmetodikk og tverrfaglighet. For det handler ikke bare om penger. Man kan jobbe på andre måter og samarbeide bedre. Og i tillegg til å heve kvaliteten på jobben som gjøres vil man også gjøre rammebetingelsene til de som jobber bedre. Det gir bedre arbeidsmiljø og et bedre omdømme for kommunen. Fortsetter vi som før vil alt til slutt kun handle om mer penger og penger blir det som regel aldri nok av i kommunal sektor.

Hvorfor skal vi prioritere barn og unge?

Målet med politikken må være å utjevne sosiale forskjeller og gi alle like muligheter. Og den største ulikheten er mellom de som er innenfor og utenfor arbeidslivet. Derfor er det så viktig at de unge mestrer livene sine. Konsekvensene for samfunnet vårt hvis den oppvoksende slekt blir stående utenfor arbeidslivet er voldsomme både økonomisk og menneskelig. Etter kost/nytte prinsippet er det kanskje ingen investering som gir så mye tilbake til samfunnet som det vi investerer i barn og unge. Det bør være en argumentasjon også de styrende partiene på Stjørdal kan stille seg bak. Økte ressurser er selvfølgelig en del av svaret. Men vi må altså også være villige til å tenke nytt når det gjelder det helhetlige arbeidet og strukturen i tjenestene. Venstre mener at visjonen for Stjørdal må være at vi skal være landets beste kommune å vokse opp i for barn og unge. Da kan vi fylle begrepet «annerledeskommunen» med noe virkelig positivt og framtidsrettet. La oss bruke oppvekstreformen til å skape en bedre skole, et bedre barnevern og en bedre arbeidsplass for alle som jobber med barn og unge i Stjørdal. Da blir Stjørdal et godt valg for framtida.