Hommelvikfjæra og Havnevegen er en av de viktigste møteplassene og friluftsområdene rundt Hommelvik sentrum. Her har vi åpent landskap og gode solforhold, og et område som er skjermet for støy og private soner. «Skog» og beplanting gir opplevelsen av grønt nær-turområde med natur og fugleliv. Selv om Moan akkurat nå er en grusplass etter midlertidig lagring av vindmøller.

Bygging innenfor strandsonen og så nærme sjøen vil ta fra oss disse godene. Moan vil bli mindre attraktivt og mindre egnet som sosial møteplass for hver enkelt hommelviking. Utbygging her vil ha negativ påvirkning på folkhelsen. Det vil bety tap av natur og fugleliv. La oss ikke være korttenkte, men se langt framover. Det vi ødelegger nå, vil påvirke oss og ikke minst kommende generasjoner.

I hele Hommelvik planlegges det for utbygging. Mange tomter er under regulering for leilighetsbygg. Nettopp derfor vil Moan-området – bygdas smørøye – bli enda viktigere framover som rekreasjonsområde for oss alle.

Hommelvik kan utvikles videre som knutepunkt for kollektivtrafikk uten at det bygges på og helt inntil selve stasjonen. Jeg bor selv halvannen kilometer unna stasjonen, og har reist mye med tog uten at det har vært et problem.

Det er uforståelig at kommunedirektøren mener planen «ikke kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn», som det står i dokumentet som nå er ute til offentlig høring. Jeg lurer på om lokale politikere og byråkrater virkelig har nok kunnskap om konsekvensene av et prosjekt som dette.

Prosjektet behøver en konsekvensutredning. Og vi innbyggere må under valget stemme på de politikerne som kommer til å ta de riktige beslutningene for oss.

Marit Gilsåmo Renå