Før forrige valg virket det som om alle var enige om behovet for trygge skoleveger i Stjørdal. Dette burde forpliktet også etter valget.

Allikevel ser vi at det utenom Byvekstavtalen har skjedd lite på dette området i denne perioden.

I tidligere behandlinger har vi prioritert flere gang- og sykkelveier, der strekningen Bjørgmyran-Frigård var prioritert på topp.

Dette er en strekning langs fylkesveg, det medfører at det er fylkeskommunen som er ansvarlig for utbyggingen, mens kommunene har krav til 50 prosent medfinansiering ut ifra fylkeskommunens vedtatte vegstrategi.

Jeg har flere ganger sett denne strekningen omtalt i fylkeskommunale saksdokumenter, der det påpekes at reguleringsplanen er i orden. Det mangler kun Stjørdal kommunes andel for at prosjektet kan realiseres.

Dette har latt vente på seg, og alle andre prosjekter på lista står derfor også på vent siden de har lavere prioritet fra Stjørdal sin side.

Mange politikere i kommunestyret har jublet for at strekningen Bjørgmyran-Frigård og Elvran-Elvarli er ferdig planlagt. Da kan vi ikke bare la saken ligge.

Jeg er også kjent med at Stjørdal kommune glemte å sende inn innspill på gode prosjekter til opprustning av fylkesvegene og nye gang- og sykkelveger, da det var ut på høring i høst. Når fylkeskommunen prioriterer trange rammer, vil innspill fra kommunene vektlegges høyt. Det er derfor beklagelig at Stjørdals interesser ikke blir levert inn i prioriteringene slik at vi får muligheten til å få flere gang- og sykkelveier og bedre fylkesveier.

En gang- og sykkelveg langs Kirkevegen til Værnes kirke og Stjørdal museum kunne vært et slikt prosjekt.

Et annet forhold jeg har påpekt flere ganger er at Stjørdal kommune betaler for skoleskyss til elever med farlig skolevei. Felles for de fleste av disse skoleelevene er at det mangler gangvei. Jeg mener vi må gi alle barn en mulighet til å gå til skolen, om ikke avstanden til hjemmet er for lang.

Mine spørsmål til ordføreren:

1. Hvordan vil ordføreren sikre at Stjørdal ikke glemmer å gi innspill til fylkeskommunen i viktige høringssaker?

2. Hva venter vi på før vi kan komme i gang med bygging av strekningen Bjørgmyran-Frigård?

3. Hvor store kostnader har Stjørdal kommune med gratis skoleskyss på grunn av farlig skolevei, og hvilke strekninger har flest elever?

Forslag:

1. Kommunedirektøren bes legge frem et forslag til rask bygging av gang- og sykkelvei på strekningen Bjørgmyran-Frigård.

2. Kommunedirektøren bes legge frem en plan for hvordan vi raskere kan bygge flere gang- og sykkelveier slik at flere elever kan gå sikkert til skolen.