Igjen er det uro i et av Stjørdals lokalsamfunn for at deres skole kan bli offer for den kommunale sparekniven. Nyheten om at kommunedirektøren ser på en mulig nedlegging av Haraldreina skole har naturlig nok møtt kraftige reaksjoner fra blant annet Foreldreutvalget. Det understrekes at dette er tidlig i prosessen, og vil bli vurdert gjennom en utredning av opptaksområdet for tildeling av skoleplasser. Kommunestyret skal få forslaget til en slik utredning på bordet i møtet 24. mars.

SV vil allerede nå være tydelig på at vi mener en nedlegging av Haraldreina skole er en svært dårlig idé. Vi forstår godt de mange og sterke reaksjonene som har kommet mot forslaget. Dette engasjementet viser hvor viktig skolen er for lokalsamfunnet. Stjørdal SV vil opprettholde de kommunale skolene vi har.

Forslaget om nedlegging er et svar på instruksen fra ordfører Vigdenes og flertallet i kommunestyret om å kutte flere millioner i kommunebudsjettet for å øke overskuddet. Det er dette som nå skaper usikkerhet om framtiden til Haraldreina skole. Fra før er det kuttet ganske langt ned i beinet på blant annet skolesektoren. SV mener den tvangsmessige planleggingen for relativt store budsjettoverskudd blir helt feil når vi vet hvor betydelige udekkede behov det er i stjørdalsskolene. En nedlegging av Haraldreina skole vil bare gjøre situasjonen verre.

Man kan kanskje regne seg fram til noen besparelser i kroner og øre ved en skolenedlegging, men som regel gir en slik flytting av elevene også utilsiktede kostnader. Og hva med skolehverdagen og kvaliteten for elevene? Engasjementet vi nå ser, er en klar melding om at foreldrene rundt Haraldreina opplever denne skolen som det beste for deres barn.

Det gjør vi politikere klokt i å lytte til.

SV mener vi trenger en styrket satsing på skolene, blant ved å:

  • Opprettholde grendeskolene og oppvekstsentrene i kommunen.

  • Øke lærertettheten. Sikre at lærernormen oppfylles på alle skoler, og bemanningen bør være bedre enn minstenormen.

  • Sikre et trygt arbeidsmiljø for lærere, og et trygt og godt opplæringsmiljø for elevene ved alle skoler.

  • Sørge for at elevene i stjørdalsskolen får sin lovfestede rett til spesialundervisning.

  • Gjeninnføre Grunnskoleteamet, for målrettet innsats blant annet mot skolevegring.

  • Styrke vedlikeholdet av skolebygninger, og sikre et godt inneklima i alle kommunens skoler.

  • Sikre fornyelse av lærebøker og andre læremidler.

Stjørdal SV mener nærskoler er bra for barna, familiene og lokalsamfunnet. Haraldreina skole kan ikke bli en salderingspost!