Kommunedirektøren i Stjørdal kommune inviterer politikerne i kommunen til å si nei til den inngåtte opsjonsavtalen kommunen har for å slutte seg til Helseplattformens løsning for En innbygger - en journal. Saksframlegget til de politiske utvalgene i kommunen er trist lesning og uttrykker en ensidig holdning til en løsning – som er tatt i bruk for om lag 75 prosent av innbyggerne i Midt-Norge.

Løsningen «En innbygger - en journal» bygger på at alle helseopplysninger for innbyggere i Midt-Norge skal være samlet i en journal. Slik er det ikke i dag. Det er mange journaler som ikke er koordinert på en måte som gjør at rett informasjon er på rett plass til rett tid. En innbygger – en journal vil løse dette og er ikke bare en visjon, men en målsetting som pasienter i Midt-Norge forventer skal komme på plass – også for pasienter i Stjørdal kommune. Vi er alt for mange pasienter som opp igjennom årene har erfart å ligge i et mottak i sykehus og blitt «eksaminert» om medisinliste og helsestatus i forbindelse med innlegging. Dette er og har vært en trussel for pasientsikkerhet og påfølgende feil behandling. Innleggelse i sykehus skal være trygt og tillitsfullt, og da må rett informasjon være på rett plass sammen med pasientene. Kommuner og fastleger må være bidragsytere til dette.

I hele arbeidet med utviklingen av Helseplattformen har vi som deltar som brukerrepresentanter applaudert ordningen. Dette har vært i trua på vegen til bedre helsetjenester og bedre informasjon til pasienter og pårørende. Med all informasjon samlet på ett sted blir kvalitet og sikkerhet bedre for innbyggerne.

Kommunedirektøren innstiller som nevnt på å si nei til den inngåtte opsjonsavtalen kommunen har til Helseplattformens løsning til et felles journalsystem, og at det skal settes i gang en innovativ anskaffelsesprosess for å sikre et egnet elektronisk pasientjournalsystem (EPJ). Dette vil i så fall bety at kommunen skroter å kunne delta i å etablere En innbygger – en journal. Helseplattformen realiserer målet om En innbygger – en journal til beste for pasienter og pårørende – ingen andre selskap har kommet så langt – det vil si at ingen annen løsning finnes i dag.

Det er fullt mulig for Stjørdal kommune å holde seg orientert og drive andre prosesser selv om de beholder opsjonen på Helseplattformen. Så hvorfor sånt hastverk? 19 kommuner har tatt i bruk løsningen – senest kommuner i Møre og Romsdal, og det rapporteres meget gode erfaringer fra Ålesund kommune som tok i bruk løsningen i slutten av april i år. Brukerrepresentanter i Helse Midt-Norge ønsker at innbyggere i Stjørdal kommune skal kunne delta i det midtnorske helsefellesskapet hvor 75 % av innbyggerne allerede inngår.

Det er krevende å framsnakke løsningen Helseplattformen. Det er mer enn kjent at innføringen på en rekke områder har ført til mer enn litt plunder og heft. Vi som brukerrepresentanter erkjenner og respekterer de utfordringer i løsning og brukervennlighet som ansatte opplever og har opplevd. Det er imidlertid mye som går meget bra og som bidrar til gode og trygge løsninger både for pasienter, pårørende og ansatte.

Motstanden mot både løsningen og Helseplattformen har fått stor oppmerksomhet i media og forestillingene om det som går bra forstummer. De gode fortellingene må etterspørres slik at de kan fortelles uten at det oppleves som «å trø på et grev – du får skaftet i trynet».

Helseplattformen er bygd opp rundt gode og helhetlige pasientforløp. Det er en journal som følger pasienten, og ikke mange ulike systemer som det er eller har vært. Hvis vi skal få de helhetlige tjenestene vi brukerne etterspør, må selvsagt også fastlegene være sammen med kommunehelsetjenesten og med spesialisthelsetjenesten. Vi er sterkt opptatt av at vi må nå målet om bedre og helhetlige helsetjenester. Da må rett informasjon være på rett plass til rett tid. Slik har det ikke vært, og slik er det fortsatt ikke. Rett informasjon må også ut til alle innbyggere slik at omdømme og tillit kan bygges framover. Stjørdal kommune må være med i alle deler av dette – det er ikke nødvendig å ta avstand nå, et eventuelt nei kan i alle fall utsettes til i 2025.

Snorre Ness

Leder av Regionalt brukerutvalg (RBU) i Helse Midt-Norge