Kjære politikere: Kom på besøk! Kom til klasserommene. Møt barna dere er villige til å ta i fra den lovfestede retten til maks antall elever per lærer. Møt dem og fortell dem at nå vil dere kutte, kutte på det de har krav på. Dere vil gjøre den allerede alt for store gruppen barn som deler på én lærer enda større. Fortell barna at nå må de vente enda litt lengre før de blir hørt, sett og får hjelp med matematikkoppgaven de ikke skjønner.

Lærernorm er det absolutte minimum. Det er det minste en kommune kan bruke på skole om man skal drive lovlig. Med kommunedirektørens innstilling vil Stjørdal kommune ligge under lærernorm. Synes dere dette harmonerer med visjonen «Et godt valg for framtida»? Når hverdagen griper oss med fravær og mangel på vikarer, er vi ikke på lærernorm.  Vi har lite eller ingenting å gå på.

Kjære politiker: Skolene plikter å gi alle elever fra 1. -4. årstrinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning tilbud om intensiv opplæring. Dette klarer vi ikke å levere. Ikke i det hele tatt. Ingen av skolene i Stjørdal klarer det. Grunnbemanningen i skolen er så lav at kun en brøkdel av de som har krav på intensiv opplæring får dette tilbudet, og nå vil dere kutte ytterligere?

Dere vil kutte i spesialundervisningen. Dere vil ta fra de som strever mest. Med den lave grunnbemanningen som Stjørdal kommune velger å bruke på skole, er det vi selv som produserer behov for spesialundervisning.

Får vi nok bemanning til å gjennomføre den intensive opplæringen vi er pliktige til å gi, øker sjansen for at barna vil lykkes og lære seg de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning. Får vi denne tidlige innsatsen på plass i Stjørdal kommune, vil antagelig utgiftene til spesialundervisning gå ned på lengre sikt. For oss som lærere og medmennesker vil det få en enda større gevinst, med nok ressurser til å få gjennomført den intensive opplæringen som barnet har krav på vil vi få færre barn som får en vanskelig start på det som skal være flotte skoleår.

Kjære politiker: Det er skolene som er pålagt å tilby intensiv opplæring, men det er skoleeier, altså Stjørdal kommune, som har ansvaret for at regelverket blir oppfylt og at skolene har tilstrekkelige ressurser tilgjengelig.

La elevene få det de har lovfestet krav på, og husk det er et minimum.

Kjære foreldre som leser dette: Ikke godta at politikerne vil kutte i tilbudet til barnet ditt. Kanskje synes du at barnet ditt har en kjempeflink lærer, men det er grenser for hva den læreren klarer. Det er en grense for hvor mange elever en lærer kan ha for at ditt barn skal lære og trives på skolen.

4. juledag skal politikerne vedta om de skal bryte opplæringsloven. Vær stemmen til barnet ditt. Det er barnet ditt går på skolen, det er barnet ditt danner grunnlaget for det livet det skal leve senere. En god utdannelse og trivsel på skolen krever nok voksne.

Kjære politiker: Ikke bryt opplæringsloven, ikke kutt spesialundervisningen. Har et barn fått spesialundervisning så er det en grunn til det. Når vi nå bruker mye på spesialundervisning så har vi nok brukt for lite på intensiv opplæring. Alt henger sammen.

Marianne Ødegård

Utdanningsforbundet Fosslia skole