Barn og unges psykiske helse opptar mange i Stjørdal, inkludert oss i Venstre. Vi har dette som en prioritert politisk sak. Det er for mange eksempler på at barn og unge sliter, og i valgkampen etterspør mange hva partiene ønsker å gjøre med dette problemet blant våre yngste.

Venstre mener at skolen er den viktigste arenaen for å jobbe forebyggende med psykisk helse blant barn og unge. Vi må jobbe på den arenaen hvor barn og unge er til stede hver eneste dag, og der barna kan treffes. Venstre ønsker at skolen har tverrfaglige team der miljøterapeuter spiller en viktig rolle. Teamene kan ha daglig kontakt og jobbe med de sårbare barna før utfordringene blir for store og alvorlige.

Det holder ikke mål at en enkelt miljøarbeider eller en helsesøster er til stede en dag i uka eller sjeldnere på skolen. Vi trenger brede team med ulik kompetanse innen felt som barnevern, helse og psykologi så fagpersonene får rom til å etablere et fagmiljø som bidrar til å bygge laget rundt eleven. Vi i Venstre mener dette vil kunne avlaste barnevernet som heller bør få tid til å prioritere de tyngste og mest alvorlige sakene.

Målet må være at miljøteamenes innsats, på skolen, bidrar til at færre trenger hjelp fra barnevernet. I Trondheim har blant annet Huseby skole prøvd ut tverrfaglige miljøteam med svært god effekt. Miljøterapeutene møter elevene hver dag når de kommer på skolen, de er til stede i alle friminutter og i gangene når det undervises. De kan hente de elevene som ikke møter på skolen og følge opp overfor politi og barnevern når det er nødvendig.

Bonusen er at lærerne kan konsentrere seg om undervisning og får bedre handlingsrom til å tilpasse undervisningen. Håpet er at behovet for spesialundervisning blir mindre.

Skal vi gå denne veien må vi være villige til å tenke nytt i skolen i Stjørdal. Da holder det ikke at Venstre alene foreslår tverrfaglige miljøteam i skolen. Foreløpig står vi, som parti, alene om denne kampen. Vi inviterer flere til å støtte opp om dette godt faglig begrunnete tiltaket i Stjørdal.

Venstre mener at tverrfaglige miljøteam i skolen vil bidra til å forebygge psykiske plager blant barn og unge. Og så må det i tillegg følges opp på andre arenaer der barn og unge befinner seg, som i idrett og kultur. Utenforskap må unngås og vi må og vi må sørge for at alle barn kan delta på ulike aktiviteter også utenfor skolen. Gratis halleie og kommunal støtte til lavinntektsfamilier som sørger for at barna kan delta på aktiviteter er også en prioritet hos oss i Venstre.

Vi må også sørge for at akuttberedskapen ikke tar pause når det er skoleferie. Det er svært beklagelig å se at denne har sviktet nå i sommer. Psykisk uhelse følger ikke skoleruta. Tvert imot kan problemene bli mer alvorlig når ingen er der for å hjelpe. Men, vi er glade for at kommunen nå får en egen barnevernsvakt som er på vakt etter kontortid. Vakttelefonen vil gi oss en bedre beredskap med personell som kjenner lokale forhold.

Venstre mener at med tverrfaglige miljøteam i skolen, i et godt samarbeid med barnevern og politi, vil mye kunne fanges opp og jobbes med før det utvikler seg til noe mer alvorlig. Tverrfaglige miljøteam i skolen vil bli et paradigmeskifte i det forebyggende arbeidet blant barn og unge.

Torgrim Hallem

Ordførerkandidat og gruppeleder for Venstre

Hanne Sterten

Andrekandidat for Venstre