Foreldreutvalget (FAU) ved Hegra barneskole skriver i et viktig innlegg at «Stjørdal kommune bryter loven» (Bladet 27. juni).

Bakgrunnen er skolens årsrapport (2022), der det blant annet står:

«Innenfor de budsjettrammene vi har, er vi ikke i stand til å oppfylle lovkravene iht. Lov om spesialundervisning, og vi oppfyller ikke lærernormen.»

Dette bekrefter en uholdbar situasjon der det over flere år er vedtatt budsjetter som ikke svarer til behov og lovpålagte krav for skolene i Stjørdal.

SV har i flere budsjettrunder foreslått økte midler til skolene, som dessverre har blitt nedstemt av partiene i ordførerkoalisjonen. For 2023 ble det gjort en oppsiktsvekkende underbudsjettering. Flertallet vedtok en budsjettramme der kommunedirektøren skrev rett ut at det ikke kunne garanteres at lærernormen ville bli oppfylt.

Heldigvis ble skolene tilført mer midler gjennom revideringen av budsjettet nå i juni. Likevel er det usikkerhet rundt situasjonen videre. SV fremmet sammen med Ap og Rødt et felles forslag som styringsmålor årene framover (2024-2027): «Skolene gis ressurser til å ivareta de elevene som står i fare for å henge etter i skoleløpet, eller trenger ekstra oppfølging i en periode. De pedagogiske ressursene til skolene skal derfor økes til 5 % over lærernorm i løpet av perioden.» Dette forslaget ble nedstemt av Sp, H, Frp, MDG og KrF.

Det er vel verdt å lese årsrapportene fra skolene våre. De viser at mange skoler opplever at de ikke får gitt alle elevene den undervisningen de har behov for og rett på. «Lærernormen blir raskt brutt like etter skolestart, og utfordringer med å gi god kvalitet på spesialundervisningen dukker også opp utover høsten,» skriver Skatval skole.

Lånke skole skriver: «På grunn av utfordringer i elevmassen har vi måttet styrke bemanningen utover budsjett for å ivareta elevene det gjelder og læringsmiljøet i klassene deres.»

Fra Skjelstadmark skole er beskjeden: «Slik budsjettet er nå, fører oppfyllelse av lærernorm til at det ikke er rom for andre sårt tiltrengte yrkesgrupper i skolen».

Hegra ungdomsskole skriver: «Økning i vedtak om spesialundervisning gjennom skoleåret, samt manglende inndekning på vikarer, fører til at vi ikke når lærernormen eller klarer å drifte innenfor budsjett. Det er stort behov for å utvide den sosialpedagogiske ressursen på skolen, og mange elever har behov for den type støtte.»

Det er en hovedsak for Stjørdal SV å styrke skolene. Derfor har vi programfestet blant annet:

● Øke antall lærere slik at bemanningsnormen som et minimum oppfylles, og med mål om pedagogiske ressurser minst 5 prosent over lærernorm.

● Styrke bemanningen rundt elevene med spesialisttjenester som PPT og BUP, miljøveiledere, miljøterapeuter og helsesykepleiere med tilstrekkelig tid og mulighet til å jobbe forebyggende for enkeltelever og barnegruppa i sin helhet.

● Styrke skolehelsetjenesten.

● Innkjøp av skolebøker til alle klassetrinn. Skolene skal sikres midler til å bruke både fysiske og digitale læremidler i undervisningen.

● Sørge for tilgjengelige og oppdaterte skolebibliotek.

● Styrke svømmeopplæringen, blant annet med utendørs svømming.

● Sørge for at elever får sin lovfestede rett til spesialundervisning.

● Opprettholde grendeskolene og oppvekstsentrene i kommunen.

● Sikre et godt inneklima i alle kommunens skoler og barnehager.

Vi høster som vi sår. Satsing på skole er å investere i Stjørdals framtid.

Morten Harper

Kommunestyrerepresentant og førstekandidat for Stjørdal SV