Jeg ser at formannskapet i Malvik debatterer klimaregnskapet og det er bra.

For meg er det et stort paradoks at skogens betydning ikke ligger inne i kommunens klimaregnskap. Dette gjelder vel også kommunene Stjørdal og Meråker?

Ifølge NIBIO og landsskogtakseringa binder skogen i Norge 50 prosent av landets Co2-utslipp. Størstedelen av Malvik, Stjørdal og Meråker er dekt av skog og fotosyntesens bidrag til Co2-binding er også i vårt område av betydelig omfang.

Kommunene i dalføret samt Malvik fikk for to år siden nye takstresultat for skogarealene og de viser til en enorm tilvekstøkning. Siden 1960 og fram til i dag har skogen i disse kommunene økt sin tilvekst et sted mellom 2-3 ganger. Dette skyldes aktiv skogbehandling og god skogskjøtsel. Med bakgrunn i de nye takstresultatene burde det ikke være svært vanskelig innlemme skogens betydning i kommunenes klimaregnskap.

Når et regnskap skal gjøre opp må ulemper veies opp tiltak som kan ha positiv effekt. Mitt budskap er ikke å dempe ambisjonene i arbeidet mot flere og bedre klimatiltak, men jeg vil samtidig minne om at med god skogbehandling kan man oppnå flere av målsettingene i det grønne skiftet.

Med hilsen

Jens N. Jenssen,

skogbruker i Malvik