«Barnehagekapasitet i Malvik kommune mot 2035» ble presentert til formannskapet i april 2023 og konkluderte med at «det vil oppstå et behov for flere barnehageplasser i relativt nær framtid» og pekte på Hommelvik som et av to områder i kommunen hvor behovet vil melde seg først. «Befolkningsprognosene og ny boligbygging i området fram mot 2030 tilsier at det må etableres flere barnehageplasser i Hommelvik. Det må derfor settes av en ny tomt, eller vurdere tomta og bygget der tidligere Hommelvik barnehage var, til dette formålet da man ikke kan ta opp alle nye plasser ved utvidelse av eksisterende barnehager» (fra rapporten til arbeidsgruppa).

Siden den gang har Korntrøberget barnehage dessverre meldt at de ikke vil driver videre fra skoleåret 2024/25, og 45 barn mister barnehageplassen sin.

Grunnforholdene i Sandfjæra barnehage skal utbedres raskt og kommunens plan for de største barna er å sette opp en midlertidig paviljong på grusbanen mellom Hommelvik skole og Øya idrettsarena. Paviljongen koster 1,8 millioner. I tillegg vil det bli kostnader til istandsetting av tomt og oppsetting av paviljong. Småbarn ved Sandfjæra barnehage skal inn i deler av gamle Hommelvik barnehage i Reidar Jenssens gate. Midler vil derfor måtte brukes til oppussing av (deler av) den gamle barnehagen. Vi i Sandfjæra FAU er ikke kjent med hva alt dette vil koste, men at det er snakk om millioner vil ikke overraske oss.

Ved å sette opp en midlertidig paviljong på Grusbanen stenges bygdas eneste akebakke og idretten mister alle parkeringsplassene som kunne vært brukt ved idrettsstevner etc. I diskusjonen rundt ny idrettshall gikk kommunestyret bort ifra lokalisering på denne grusbanen fordi grunnforholdene var for krevende og det ville bli dyrt å bygge der. Kanskje dette er en tomt som egner seg best til parkering? I skjøte på den aktuelle eiendommen ligger det også noen utfordringer for kommunen – som vi leste i Bladet: «hvis parsellen ikke lenger utnyttes til idrettsutøvelse, kan AS Meraker Brug kreve arealet tilbakeskjøtet uten vederlag og uten omkostninger». Og om ikke dette er nok, er skole og foreldre bekymret for hva som skjer med de trafikale forholdene rundt skole og barnehage når rundt 70 barnehagebarn skal leveres og hentes (ofte i bil).

Allerede før Korntrøberget meldte at de skulle legge ned driften hadde Hommelvik behov for flere barnehageplasser. Den helt nødvendige investeringen i ny barnehage kommer tidligere enn antatt i 2023. Vi har forståelse for at planlegging og iverksetting av tiltak knyttet til utbedring av Sandfjæra barnehage må skje raskt, men kanskje gikk det litt for fort? Uten å se på mulige og bedre løsninger?

Istedenfor å bruke millioner på et midlertidig barnehagetilbud, kunne kommunen heller brukt de pengene på investering i ny barnehage? Kan det bli en ny vår for Korntrøberget? Hva med lokalene i barnehagen i Reidar Jenssens gate – kunne pengene heller blitt brukt på å pusse opp hele barnehagen? Det vil åpenbart koste mer, i et kortsiktig perspektiv, å fremskynde investering til ny barnehage/omfattende oppussing, men på sikt vil det nok koste mer å sette opp et midlertidig (og dårligere) tilbud. Det er kjedelig å bruke penger, men det er kjedeligere å bruke penger på noe som ikke er varig, og i tillegg blir mindre bra.

Oppussing av gamle Hommelvik barnehage har mange fordeler slik vi ser det. Dekning av barnehageplasser i nærmiljøet sikres i mange år fremover. Barna får fremdeles bruke akebakken sin. Det blir liv i den gamle barnehagen. Idretten kan bruke tomta som er satt av til idrettsformål, slik at kommunen kan slippe en mulig konflikt med arvtakerne til Meraker Brug. Barna kan få et godt tilbud i egnede lokaler (og uteområder), samt at skoleveien holdes trygg og vi slipper bruke millioner på et dårlig midlertidig tilbud. Dette er gode grunner til å se på andre og en bedre løsning enn det som er bestemt så langt.

Vi foreldre har savnet informasjon og dialog i denne prosessen, og skulle ønske at kommunen tar et skritt tilbake for å se på alternative og langsiktige løsninger, til det beste for alle. Vedtakene har blitt fattet raskt og informasjonen kom bare timer før anleggsområdet ble rigget opp. Vi i Sandfjæra FAU møter gjerne kommunen, slik at vi sammen kan se på en løsning som potensielt er økonomisk besparende, på kort og lang sikt, hvor behovene til barna er i sentrum og som er til alle involvertes beste.

FAU Sandfjæra barnehage